Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat, mycket god försäljning och en ökad produktionsvolym

Regulatorisk information
Delårsrapporten för Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) visar ett tredje kvartal med hög aktivitet, utökad projektportfölj genom förvärv av byggrätter samt en mycket stark försäljning. Två nya projekt har produktionsstartats under kvartalet och affärsplanens volymmål om bostäder i pågående produktion uppnåddes under kvartalet, två år tidigare än beräknat. Under kvartalet tecknades även avtal om försäljning av två projektfastigheter i Täby och Nacka som hyresrätter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi levererar ännu ett mycket bra kvartal med starkt rörelseresultat och mycket god försäljning i en stark bostads­marknad. Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen och ser goda möjligheter att fortsätta tillväxtresan med fler bostads­projekt i egen regi.”

Perioden januari – september 2021

 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 74 435 TSEK (37 442) och resultat från andelar i intresseföretag till 21 865 TSEK (32 172). Totala rörelseintäkter uppgick till 97 921 TSEK (72 029)
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 39 247 TSEK (27 240) och rörelsemarginalen var 52,7 procent (72,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 37 120 TSEK (25 445).
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 104 266 TSEK (12 778). Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet till 45 574 TSEK (-42 115) och rörelsemarginalen var 47,5 procent (neg). Periodens resultat enligt IFRS uppgick till 43 805 TSEK (-43 961). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under perioden har bland annat tillträde och vinstavräkning skett av projekt i egen regi Link Järva Krog, vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.
 • Antal, av bostads­rättsköpare, tillträdda bostäder under perioden uppgick till 216 (65), antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 233 (54).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 450 (168), antal bokade bostäder uppgick till 77 (76).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (27), varav 8 (7) är under pågående produktion. Projekt Link Järva Krog i Solna och projekt Nockebyn i Bromma har färdigställts under perioden.
 • Totalt är 77 procent (53) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden, i kronologisk ordning

 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Sverige avseende uppförande av den andra etappen av bostads­utvecklings­projektet Invernesshöjden i Danderyd.
 • Aros Bostad har tecknat avtal om försäljning av två bostads­utvecklings­projekt, vilka utgör första etappen av området Viggby Ängar i Täby respektive tredje etappen av O2 Orminge i Nacka. Köpeskillingen uppgår till 850 miljoner kronor och köpare är CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond. Fastigheterna tillträds av köparen vid färdigställande, då de även redovisas som avyttrade enligt IFRS.
 • Den 19 juli avnoterades Aros Bostads­ preferensaktie serie A.
 • I september satte Aros Bostad spadarna i marken för vårt första projekt i Sundbyberg; T2 Fabriksparken.
 • Aros Bostad har genom ett joint venture med Profura Fastigheter förvärvat en fastighet i Bälinge, Uppsala kommun, med möjlighet att utveckla cirka 200 nya bostäder. Ambitionen är att utveckla bostäder i varierande storlek och olika upplåtelseformer, med fokus på småhus. Den förvärvade fastigheten angränsar till en av Aros Bostads­ befintliga fastigheter. Detaljplanen, som omfattar båda fastigheterna, förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2023.
 • Projekt Nockebyn i Bromma är inflyttat och har färdigställts.
 • Projekt Invernesshöjden brf 2 i Danderyd har produktionsstartats.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Aros Bostad har tillträtt en fastighet i Snättringe, Huddinge. Fastigheten Postiljonen 10 i Huddinge förvärvades i december 2020 tillsammans med ytterligare fem angränsande fastigheter, vilka tillträddes under första kvartalet i år. Aros Bostad planerar för cirka 120 lägenheter och 40 småhus inom området, vilka ska genomföras i flera produktionsetapper. Flerbostads­husen ingår i fonden Aros Bostad IV, medan småhusdelen förvärvades av Aros Bostad. Samtliga etapper genomförs i ett JV med Frentab.
 • Aros Bostad har tillträtt en fastighet inom bostads­utvecklings­området Tegelbruket i Upplands-Bro. Fastigheten Brogård 1:174 i Upplands-Bro förvärvades av Aros Bostad i maj 2021. Här planeras för cirka 40 radhus med byggstart under det första kvartalet 2022 och färdigställande under 2023.
 • Aros Bostad har förvärvat byggrätter, motsvarande cirka 190 nya bostäder inom kvarteret Femöringen i Solna, för cirka 260 miljoner kronor. NCC är säljare av marken och kommer att vara totalentreprenör för byggnationen av det nya bostads­projektet. Byggrätterna utgör den andra etappen av bostäder inom Solnas nya stadsdel Järva Krog, där nya bostäder, service och moderna kontor utvecklas. Läget är mycket bra ur både kommunikations- och rekreationssynpunkt, med direkt närhet till bussar, pendeltåg och Hagaparkens grönområde. Aros Bostad har tidigare genomfört bostads­projektet Link inom den först etappen, där samtliga bostäder sålde slut före tillträde.
 • Aros Bostad har tillsammans med NCC Bostad Stockholm och Byggnadsnämnden tagit det första spadtaget för ytterligare 153 lägenheter i Invernesshöjden. Bostads­projektet motsvarar den andra etappen av totalt fyra inom Invernesshöjden i Danderyd.
 • Aros Bostad har tecknat avtal avseende en totalentreprenad med Moelven och produktionsstartar därmed Ektorpsbacken i Nacka. Utvecklings­projektet omfattar cirka 50 lägenheter i ett bostads­hus, med stommar och fasader av trä.

Delårsrapporten kommer att presenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin fredag 26 november klockan 09.00 på https://financialhearings.com/event/13611

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 september 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00