Logotype

Delårsrapport januari–mars 2017

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-05-18

”Året har inletts med fortsatt hög efterfrågan på Besqabs projekt. Befolkningstillväxten på våra marknader och stor efterfrågan på bostäder borgar för en fortsatt stark utveckling. Vår byggrättsportfölj, med byggrätter i mycket eftertraktade lägen, utgör en bra bas för fortsatt tillväxt med långsiktig lönsamhet.” – Anette Frumerie, VD

Januari-mars 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen1 uppgick periodens intäkter till 384,0 Mkr (382,0) och rörelseresultatet till 62,8 Mkr (128,9) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 431,4 Mkr (278,4) och rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (115,7) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 54,9 Mkr (113,2), motsvarande 3,56 kr per aktie (7,31), varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 130,7 Mkr (1 011,3) motsvarande 73,35 kr per aktie (65,43)

  •  Likvida medel var vid periodens utgång 315,9 Mkr (328,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  Besqab vann en markanvisningstävling för att bygga 300 bostäder på Norrberget i centrala Vaxholm.
Koncernen i siffrorjan–mar 2017jan–mar 2016apr 2016­–
mar 2017
jan–dec 2016
Intäkter enligt   segmentsredovisning, Mkr 1) 384,0382,01 686,11 684,1
Rörelseresultat enligt   segmentsredovisning, Mkr 1)62,8128,9281,6347,7
Rörelsemarginal enligt   segmentsredovisning, % 1)16,433,716,720,6
Rörelsemarginal enligt   segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, % 1)
16,418,316,717,2
Intäkter, Mkr431,4278,41 359,91 206,9
Rörelseresultat, Mkr65,3115,7227,2277,6
Resultat efter skatt, Mkr54,9113,2203,2261,5
Rörelsemarginal, %15,141,616,723,0
Räntabilitet på eget kapital, % 2)19,947,219,026,4
Soliditet, %59,670,359,5
Resultat per aktie, kr3,567,3113,1616,91
Eget kapital per aktie, kr73,3565,4369,75
Antal produktionsstartade bostäder, st 11197470456
–   varav vård- och omsorgsbostäder, st5454
Antal sålda bostäder, st 3)105109258262
Antal bostäder i pågående produktion, st 3)785700776
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % 3)829787
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 3)12
–   varav upptagna i balansräkningen12

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari-mars 2016 och för balansposter den 31 mars 2016.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, ekonomichef , e-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande
den 18 maj 2017 kl 07:30 (CEST).