Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-mars 2017God lönsamhet och stabil efterfrågan inleder 2017

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-05-18

”Året har inletts med fortsatt hög efterfrågan på Besqabs projekt. Befolkningstillväxten på våra marknader och stor efterfrågan på bostäder borgar för en fortsatt stark utveckling. Vår byggrättsportfölj, med byggrätter i mycket eftertraktade lägen, utgör en bra bas för fortsatt tillväxt med långsiktig lönsamhet.” – Anette Frumerie, VD

Januari-mars 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen1 uppgick periodens intäkter till 384,0 Mkr (382,0) och rörelseresultatet till 62,8 Mkr (128,9) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 431,4 Mkr (278,4) och rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (115,7) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 54,9 Mkr (113,2), motsvarande 3,56 kr per aktie (7,31), varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)

  •  Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 130,7 Mkr (1 011,3) motsvarande 73,35 kr per aktie (65,43)

  •  Likvida medel var vid periodens utgång 315,9 Mkr (328,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  Besqab vann en markanvisningstävling för att bygga 300 bostäder på Norrberget i centrala Vaxholm.
Koncernen i siffrorjan–mar 2017jan–mar 2016apr 2016­–
mar 2017
jan–dec 2016
Intäkter enligt   segmentsredovisning, Mkr 1) 384,0382,01 686,11 684,1
Rörelseresultat enligt   segmentsredovisning, Mkr 1)62,8128,9281,6347,7
Rörelsemarginal enligt   segmentsredovisning, % 1)16,433,716,720,6
Rörelsemarginal enligt   segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, % 1)
16,418,316,717,2
Intäkter, Mkr431,4278,41 359,91 206,9
Rörelseresultat, Mkr65,3115,7227,2277,6
Resultat efter skatt, Mkr54,9113,2203,2261,5
Rörelsemarginal, %15,141,616,723,0
Räntabilitet på eget kapital, % 2)19,947,219,026,4
Soliditet, %59,670,359,5
Resultat per aktie, kr3,567,3113,1616,91
Eget kapital per aktie, kr73,3565,4369,75
Antal produktionsstartade bostäder, st 11197470456
–   varav vård- och omsorgsbostäder, st5454
Antal sålda bostäder, st 3)105109258262
Antal bostäder i pågående produktion, st 3)785700776
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % 3)829787
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 3)12
–   varav upptagna i balansräkningen12

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari-mars 2016 och för balansposter den 31 mars 2016.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, ekonomichef , e-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande
den 18 maj 2017 kl 07:30 (CEST).
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.