Logotype

Delårsrapport januari–juni 2016

Regulatorisk information
”Besqabs första halvår ger ett starkt resultat och visar på fortsatt tillväxt. Det goda resultatet har förstärkts av första kvartalets försäljning av två utvecklings­fastigheter. Våra bostäder är efterfrågade och periodens säljstarter har genomförts med gott resultat. Besqab har en stabilitet i verksamheten och arbetar målmedvetet och långsiktigt vidare för tillväxt med bibehållen lönsamhet. ” – Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2016

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till 836,6 Mkr (772,4) och rörelseresultatet till 206,1 Mkr (107,5), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 574,0 Mkr (774,1) och rörelseresultatet till 177,1 Mkr (107,3), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Resultatet efter skatt ökade till 168,2 Mkr (96,2) motsvarande 10,87 kr per aktie (6,20)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 989,3 Mkr (742,5) motsvarande 64,01 kr per aktie (47,86)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 314,3 Mkr (293,5)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  •  I april tecknade Besqab avtal om förvärv avseende en andra deletapp i exploateringsområdet Eds Allé i Upplands Väsby. På fastigheten planeras för cirka 55 småhus. Besqab är sedan tidigare etablerade i området.
  •  I juni förvärvades fastigheter i centrala Täby. På fastigheterna planerar Besqab att uppföra cirka 80 mindre lägenheter. 

KONCERNEN   I SIFFROR

jan–jun 2016jan–jun 2015apr–jun 2016 apr–jun
2015
jul 2015–jun 2016jan–dec 2015
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr (1)836,6772,4454,6402,21 539,11 474,9
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr (1)206,1107,577,262,4375,9277,3
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % (1)24,613,917,015,524,418,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning exkl fastighets­försäljningar, % (1)17,613,917,015,518,616,7
Intäkter, Mkr574,0774,1295,6429,91 209,21 409,3
Rörelseresultat, Mkr177,1107,361,463,8345,2275,4
Resultat efter skatt, Mkr168,296,255,057,1333,2261,2
Rörelsemarginal, %30,913,920,814,828,619,5
Räntabilitet på eget kapital, % (2)35,527,038,532,9
Soliditet, %70,052,359,2
Resultat per aktie, kr10,876,203,563,6821,5116,83
Eget kapital per aktie, kr64,0147,8658,52

 

Antal produktionsstartade bostäder, st17327176129291389
Antal sålda bostäder, st16330854136351496
Antal bostäder i pågående produktion, st761663639
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %949596
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st000

1)    Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2)    Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten. Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–juni 2015 och för balansposter den 30 juni 2015.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 07.30.