Logotype

Delårsrapport januari–juni 2016

Regulatorisk information
”Besqabs första halvår ger ett starkt resultat och visar på fortsatt tillväxt. Det goda resultatet har förstärkts av första kvartalets försäljning av två utvecklingsfastigheter. Våra bostäder är efterfrågade och periodens säljstarter har genomförts med gott resultat. Besqab har en stabilitet i verksamheten och arbetar målmedvetet och långsiktigt vidare för tillväxt med bibehållen lönsamhet. ” – Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2016

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till 836,6 Mkr (772,4) och rörelseresultatet till 206,1 Mkr (107,5), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 574,0 Mkr (774,1) och rörelseresultatet till 177,1 Mkr (107,3), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Resultatet efter skatt ökade till 168,2 Mkr (96,2) motsvarande 10,87 kr per aktie (6,20)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 989,3 Mkr (742,5) motsvarande 64,01 kr per aktie (47,86)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 314,3 Mkr (293,5)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  •  I april tecknade Besqab avtal om förvärv avseende en andra deletapp i exploateringsområdet Eds Allé i Upplands Väsby. På fastigheten planeras för cirka 55 småhus. Besqab är sedan tidigare etablerade i området.
  •  I juni förvärvades fastigheter i centrala Täby. På fastigheterna planerar Besqab att uppföra cirka 80 mindre lägenheter. 

KONCERNEN   I SIFFROR

jan–jun 2016jan–jun 2015apr–jun 2016 apr–jun
2015
jul 2015–jun 2016jan–dec 2015
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr (1)836,6772,4454,6402,21 539,11 474,9
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr (1)206,1107,577,262,4375,9277,3
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % (1)24,613,917,015,524,418,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning exkl fastighets­försäljningar, % (1)17,613,917,015,518,616,7
Intäkter, Mkr574,0774,1295,6429,91 209,21 409,3
Rörelseresultat, Mkr177,1107,361,463,8345,2275,4
Resultat efter skatt, Mkr168,296,255,057,1333,2261,2
Rörelsemarginal, %30,913,920,814,828,619,5
Räntabilitet på eget kapital, % (2)35,527,038,532,9
Soliditet, %70,052,359,2
Resultat per aktie, kr10,876,203,563,6821,5116,83
Eget kapital per aktie, kr64,0147,8658,52

 

Antal produktionsstartade bostäder, st17327176129291389
Antal sålda bostäder, st16330854136351496
Antal bostäder i pågående produktion, st761663639
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %949596
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st000

1)    Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2)    Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten. Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–juni 2015 och för balansposter den 30 juni 2015.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 07.30.