Logotype

Delårsrapport januari–juni 2019

Regulatorisk information
Bra försäljning har möjliggjort ytterligare produktionsstarter

Under våren har bostads­marknaden successivt stärkts och vi har haft en bra försäljningstakt i våra projekt. God bokningsnivå och positiva myndighetsbeslut möjliggjorde produktionsstart av 105 lägenheter i projektet Vélo i Stockholm. Under kvartalet tecknade vi avtal om att uppföra och sälja ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Vår starka finansiella ställning är en god grund i arbetet med att utveckla och produktionsstarta fler bostads­projekt i eftertraktade lägen. Vi har ett antal spännande projekt framför oss och vår nya satsning på fastighets­utveckling av hyresbostäder öppnar upp för ytterligare möjligheter till tillväxt.

Januari–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick halvårsperiodens intäkter till 593,7 Mkr (663,8) och rörelseresultatet till 34,7 Mkr (66,3)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 684,7 Mkr (770,0) och rörelseresultatet till 48,2 Mkr (109,9)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 44,1 Mkr (89,1) motsvarande 2,87 kr per aktie (5,79)
 •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 317,4 Mkr (1 278,2) motsvarande 85,72 kr per aktie (83,22)
 •  Likvida medel uppgick till 479,5 Mkr (473,3) vid periodens utgång
 •  Antal sålda bostäder ökade till 392 (75)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 138 (147)

April–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 361,3 Mkr (381,5) och rörelseresultatet till 24,0 Mkr (30,2)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 392,5 Mkr (445,6) och rörelseresultatet till 30,3 Mkr (59,4)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 28,3 Mkr (47,7) motsvarande 1,84 kr per aktie (3,10)
 •  Antal sålda bostäder ökade till 356 (55)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 105 (147)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  I april färdigställde Besqab vårdboendet Mandelblomman med 57 lägenheter i Spånga. Vårdboendet har fått namnet Villa Solhem och drivs av Vardaga.
 •  I maj tecknade Besqab avtal med NREP om att uppföra och sälja projektet Lindallén, bestående av 253 hyresbostäder, i Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 493 Mkr.
Koncernenjan–jun 2019jan–jun 2018apr–jun 2019apr–jun 2018jul 2018–jun 2019jan–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)593,7663,8361,3381,51 201,31 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)34,766,324,030,286,0117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)5,910,06,77,97,29,3
Intäkter, Mkr684,7770,0392,5445,61 226,41 311,8
Rörelseresultat, Mkr48,2109,930,359,484,6146,5
Resultat efter skatt, Mkr44,189,128,347,776,5121,5
Rörelsemarginal, %7,014,37,713,36,911,2
Räntabilitet på eget kapital, %, 2)6,713,95,99,3
Soliditet, %61,370,764,5
Resultat per aktie före utspädning, kr2,875,791,843,104,987,91
Eget kapital per aktie, kr85,7283,2285,37
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3)138147105147298307
Antal sålda bostäder, st, 4)3927535655503186
Antal bostäder i pågående produktion, st, 4)787800724
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5)595956
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5)101
– varav upptagna i balansräkningen001

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 14 i delårsrapporten. Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–mars 2018 och för balansposter den 31 mars 2018. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vård- och omsorgsbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1074214#) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q2-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 07:30 (CEST).