Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs Bokslutskommuniké 2014 - Tillväxt med stärkt lönsamhet

Regulatorisk information
”2014 präglades av stark marknad, god försäljning och tillväxt. Besqab har under året fördubblat antalet produktionsstarter, vilket gjorts med stärkt lönsamhet. Genom aktivt ackvisitionsarbete har vi samtidigt utökat byggrättsportföljen med eftertraktade projekt. En skicklig organisation och förtroendet från våra kunder och investerare har möjliggjort detta. Tillsammans lägger vi grunden för långsiktig lönsamhet.” – Anette Frumerie, VD

JANUARI–DECEMBER 2014

  • Enligt segmentsredovisningen1 uppgick intäkterna till 815,7 Mkr (698,7) och rörelseresultatet till 96,5 Mkr (76,7)
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 857,1 Mkr (658,8) och rörelseresultatet till 104,1 Mkr (70,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 88,5 Mkr (59,0), motsvarande 6,59 kr per aktie (5,39)
  • Eget kapital uppgick per den 31 december till 681,4 Mkr (300,1), motsvarande 43,92 kr per aktie (27,41)
  • Likvida medel var vid årets utgång 334,2 Mkr (72,1)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 på 2,25 kronor per aktie (2,00)2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Förvärvsavtal tecknades avseende Cementas fastighet i Liljeholmen. Besqabs del omfattar cirka 350 byggrätter.
  • Besqab förvärvade 31 byggrätter i Gustavsberg av Värmdö kommun samt 45 byggrätter i Västra Brotorp, Sundbyberg, av Vasakronan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Detaljplanen för 129 lägenheter i Charlottenburg, Solna, har vunnit laga kraft. Besqab tillträdde fastigheten och säljstartade projektet i februari 2015.
KONCERNEN   I SIFFRORjan–dec2014jan–dec2013okt–dec2014okt–dec2013
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr 1815,7698,7265,9188,4
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 196,576,730,119,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 111,811,011,310,4
Intäkter, Mkr857,1658,8252,5158,6
Rörelseresultat, Mkr104,170,628,59,6
Rörelsemarginal, %12,110,711,36,0
Räntabilitet på eget kapital, %18,021,0
Soliditet, %55,037,1
Resultat efter skatt per aktie, kr 26,595,391,740,92
Eget kapital per aktie, kr 243,9227,41
Antal produktionsstartade bostäder, st40619213633
Antal sålda bostäder, st33620417261
Antal bostäder i pågående produktion, st439278
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st02

1 Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i bokslutskommunikén.
2 Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17