Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2017 Stark tillväxt och finansiell styrka

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2018-02-23 kl 07:30
”Vi har under 2017 haft ett stort intresse för våra bostads­projekt, såväl i Stockholm som i Uppsala. Året avslutades på en avvaktande marknad, dock med fortsatt stark konjunktur och hög befolkningstillväxt. Knappt 700 nya byggrätter har förvärvats under 2017 och vi arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet. Med vår finansiella styrka och våra samlade erfarenheter efter närmare 30 år i branschen har vi de rätta förutsättningarna för fortsatt framgång.” – Anette Frumerie, VD

Januari–december 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 927,2 Mkr (1 684,1) och rörelseresultatet till 339,8 Mkr (347,7) varav resultat från fastighets­försäljningar om 80,4 Mkr (58,8)
  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 2 045,2 Mkr (1 206,9) och rörelseresultatet uppgick till 371,0 Mkr (277,6) varav resultat från fastighets­försäljningar om 80,4 Mkr (58,8)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 320,1 Mkr (261,5), motsvarande 20,78 kr per aktie (16,91)
  •  Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 292,3 Mkr (1 075,1) motsvarande 83,97 kr per aktie (69,75)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 483,9 Mkr (275,9)
  •  Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 6,50 kr per aktie (6,50)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Besqab har sålt vårdfastigheten Fuxen 2 i Täby till HEBA. Köparen tillträdde fastigheten den 1 december 2017. Försäljningen ger en resultateffekt om 80,4 Mkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I februari utnämndes Besqabs bostads­projekt Seglarbyn i Gustavsberg till Årets bästa projekt i NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) om Sveriges nöjdaste bostads­kunder 2017.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–december 2016 och för balansposter den 31 december 2016. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.  

 

Koncernen

jan–dec 2017jan–dec 2016okt–dec 2017okt–dec 2016
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)1 927,21 684,1431,7466,7
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)339,8347,7109,976,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1)17,620,625,516,4
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, %, 1)
13,517,26,816,4
Intäkter, Mkr2 045,21 206,9451,1349,5
Rörelseresultat, Mkr371,0277,6117,751,1
Resultat efter skatt, Mkr320,1261,5112,148,8
Rörelsemarginal, %18,123,026,114,6
Räntabilitet på eget kapital, %27,026,4
Soliditet, %71,859,5
Resultat per aktie för   utspädning, kr20,7816,917,283,16
Eget kapital per aktie, kr83,9769,75

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 45045693196
– varav vård- och omsorgsbostäder, st5454054
Antal sålda bostäder, st, 2) 2922624865
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 2) 732776
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, %, 2) 6687
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 2) 102
– varav upptagna i balansräkningen32

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11.
2) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Björn Somnäs rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 7745928) eller webbsändning (http://media.fronto.com/cloud/besqab/180223/).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 23 februari 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.