Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2018

Regulatorisk information
Stark finansiell ställning på stabiliserad bostads­marknad

”Bostads­marknaden var avvaktande men stabil under perioden och vi har god marknads-kontakt i våra projekt. Vi planerar för fler produktionsstarter så snart myndighetsbesluten är på plats. Med en stark balansräkning och en attraktiv byggrättsportfölj ser vi med tillförsikt på framtiden. Vi står fast vid vår affärsmodell att erbjuda våra kunder ett långsiktigt tryggt bostads­köp.”  – Anette Frumerie, VD

Januari–september 2018

  •  Enligt segmentsredovisningen1) uppgick periodens intäkter till 911,5 Mkr (1 495,5) och rörelseresultatet till 100,3 Mkr (229,9)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 983,0 Mkr (1 594,1) och rörelseresultatet till 137,6 Mkr (253,3)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,1 Mkr (208,0), motsvarande 7,29 kr per aktie (13,50)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 300,6 Mkr (1 179,6) motsvarande 84,73 kr per aktie (76,65)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 490,7 Mkr (407,9)
  •  Antal sålda bostäder var för perioden 113 (244) och antal produktionsstartade 147 (357)


Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Besqab fick i augusti en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad inkluderande cirka 150 bostads­rättslägenheter. Beräknad produktionsstart 2020.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Besqab planerar för uppförande av ett vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala med produktionsstart under vinterhalvåret. Vi har tecknat avtal med Ersta Diakonisällskap som vårdgivare. 

Koncernen

jan–sep 2018jan–sep 2017 jul–sep 2018jul–sep 2017okt 2017–sep 2018jan–dec 2017
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)911,51 495,5247,7722,61 343,21 927,2
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)100,3229,933,9104,8210,2339,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 1)11,015,413,714,515,617,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, % 1)
11,015,413,714,59,713,5
Intäkter, Mkr983,01 594,1213,0738,01 434,12 045,2
Rörelseresultat, Mkr137,6253,327,7118,0255,3371,0
Resultat efter skatt, Mkr112,1208,023,095,2224,1320,1
Rörelsemarginal, %14,015,913,016,017,818,1
Räntabilitet på eget kapital, % 2)11,524,618,127,0
Soliditet, %68,857,571,8
Resultat per aktie före utspädning,   kr7,2913,501,506,1914,5720,78 
Eget kapital per aktie, kr84,7376,6583,97
Antal produktionsstartade   bostäder, st 1473570101240450
– varav vård- och omsorgsbostäder, st05400054
Antal sålda bostäder, st 3)1132443838161292
Antal bostäder i pågående   produktion, st 3)633892732
Andel sålda och bokade bostäder i   pågående produktion, % 3)538066
Antal osålda bostäder i avslutad   produktion, st 3)5110
– varav upptagna i balansräkningen013

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i delårsrapporten.
Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–september 2017 och för balansposter den 30 september 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en livesänd telefonkonferens. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 5188597) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, anette.frumerie@besqab.se, 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 november 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se