Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2018

Regulatorisk information
Vi fortsätter produktionsstarta nya projekt i attraktiva lägen

”Vi har under 2018 verkat på en fortsatt avvaktande men stabiliserad marknad. Vi ser ett gott intresse för våra bostads­projekt. Under året har vi produktionsstartat fyra nya projekt, varav två i det fjärde kvartalet. Vi förvärvade drygt 150 nya byggrätter under 2018 och arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet. Med vår finansiella styrka och samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi goda förutsättningar att ta marknadsandelar.”   – Anette Frumerie, VD

Januari–december 2018

  • Enligt segmentsredovisningen 1)  uppgick årets intäkter till 1 271,3 Mkr (1 927,2) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (339,8)
  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 311,8 Mkr (2 045,2) och rörelseresultatet till 146,5 Mkr (371,0) 
  • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 121,5 Mkr (320,1) motsvarande 7,91 kr per aktie (20,78)
  • Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 310,4 Mkr (1 292,3) motsvarande 85,37 kr per aktie (83,97)
  • Likvida medel var vid årets utgång 461,7 Mkr (483,9)
  • Antal sålda bostäder var för året 186 (292) och antal produktionsstartade bostäder var 307 (450)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2018 om 2,50 kr per aktie (6,50)

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i kommunikén. 
Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari – december 2017 och för balansposter den 31 december 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i kommunikén.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
I november produktionsstartades vårdboendet Juliahemmet i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala med 69 vårdbostäder.

I december produktionsstartades projektet Vackra vägen i Sundbyberg med 91 bostads­rättslägenheter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Detaljplanen för Nacka strand vann laga kraft under januari, vilket möjliggör ett projekt om ca 200 lägenheter. Säljstart planeras under 2019.

Koncernen                                                         

jan–dec 2018jan–dec 2017okt–dec 2018okt–dec 2017
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr 1)1 271,31 927,2359,8431,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr 1)117,6339,817,3109,9
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, % 1)9,317,64,825,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning
exkl fastighets­försäljningar, % 1)
9,313,54,86,8
Intäkter, Mkr1 311,82 045,2328,8451,1
Rörelseresultat, Mkr146,5371,08,9117,7
Resultat efter skatt, Mkr121,5320,19,4112,1
Rörelsemarginal, %11,218,12,726,1
Räntabilitet på eget kapital, % 9,327,0
Soliditet, %64,571,8
Resultat per aktie före utspädning, kr7,9120,78 0,627,28
Eget kapital per aktie, kr85,3783,97
Antal produktionsstartade bostäder, st 30745016093
– varav vård- och omsorgsbostäder, st6954690
Antal sålda bostäder, st 2)1862927348
Antal bostäder i pågående produktion, st 2)724732
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % 2)5666
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 2)110
– varav upptagna i balansräkningen13

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i kommunikén.
2) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 4881577) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2018  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 07:30 (CEST). 


Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se