Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till Besqabs årsstämma 2022

Regulatorisk information
Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan 16.00. Inregistreringen öppnar klockan 15:30.

Plats: Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 (plan 5), 182 31 Danderyd

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
 • dels senast fredagen den 22 april 2022 anmäla sig till Besqab. Anmälan kan göras per telefon 08-402 92 67 vardagar klockan 09:00-16:00 eller på Besqabs webbplats investors.besqab.se. Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 20 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska till anmälan bifoga en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats investors.besqab.se/sv/bolagsstamma.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande finns det i Besqab totalt 15 514 829 aktier och röster, varav 92 145 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisor
 12. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om inrättande av Konvertibelprogram 2022/2026, innefattande emission av konvertibler
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 611 644 236 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 4,00 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. 

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 2 maj 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 5 maj 2022.

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag. 

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor (450 000 kronor för 2021) till ordföranden och med 290 000 kronor (275 000 kronor för 2021) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 340 000 kronor (1 275 000 kronor för 2021) om de föreslagna ledamöterna väljs. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs till styrelseordförande.

Punkt 11, Val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 12, Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Besqab – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021. 

Besqab AB (publ) (”Besqab”) ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör tillgång till ledande befattningshavare med sådan kompetens bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling och en trygg och attraktiv arbetsplats.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till Besqabs ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang VD och övriga ledningspersoner i Besqabs koncernledning. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Besqab ska utveckla nya hem med kunskap om och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För att
uppnå de övergripande målsättningarna om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, en hållbar
samhällsutveckling samt en trygg och attraktiv arbetsplats innebär bolagets affärsstrategi i korthet följande:

 • Produktionsstarta fler bostäder samt öka lönsamheten
 • Förstå kundnytta och fokusera på vad som skapar kundvärden
 • Proaktivt arbete med väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarengagemang samt ett bra arbetsklimat

Ytterligare information om bolagets affärsstrategi återfinns i årsredovisningen.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningar

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön

Fast grundlön ska vara konkurrenskraftig och baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, ansvar, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta medarbetarens kvalitativa prestation.

Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Rörlig ersättning

Syftet med rörlig ersättning är att stimulera anställda att prestera bättre, att stanna kvar i bolaget och att utveckla sina respektive ansvarsområden att ytterligare bidra till Besqabs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Besqab tillämpar två modeller för rörlig ersättning: kortsiktiga årliga bonusprogram samt långsiktiga aktierelaterade incitaments­program (LTI). LTI beslutas separat av bolagsstämman och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Kortsiktiga incitament (Short Term Incentive; STI)

Besqabs STI-program är ett årligt bonussystem riktat till all tillsvidareanställd personal i Besqabkoncernen. STI-programmet ska följa bolagets ambition och strategi och syftar till att skapa ett engagemang i bolagets utveckling. STI-utfallet baseras på tre förutbestämda och mätbara parametrar och överensstämmer med Besqabs övergripande mål:

 • Nöjda kunder – mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI), baserat på under året genomförda kundundersökningar för projekt med bostads­rätt och äganderätt, utförda av ett oberoende marknadsanalysföretag
 • Lönsamhet – mäts med rörelsemarginal enligt segmentsredovisningen
 • Tillväxt – mäts med antal produktionsstarter, baserat på antal produktionsstartade bostads­rätter, äganderätter, hyresrätter, vårdbostäder och LSS-bostäder där samtliga kriterier avseende lönsamhet, försäljningsgrad, bygglov och finansiering är uppfyllda. 

Samtliga tre parametrar bedöms individuellt och rörlig ersättning intjänas således även om endast en eller två parametrar uppfylls. Kostnaden för STI får dock inte överstiga koncernens rörelseresultat och/eller resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen inklusive avsättning till STI.

STI ger kontant betalning där den anställde erhåller ett maximalt antal månadslöner beroende på befattning och ansvar. Det är styrelsen som fastställer om STI-programmets bonusgrundande villkor har uppfyllts och beslutar om utbetalning av bonus. Styrelsen har även rätt att justera STI om det sker förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle innebära att utbetalning inte är lämplig eller bör justeras.

Bonus betalas ut till den anställde i proportion till under intjänandeåret arbetad tid. Påbörjas anställning under del av år är den nyanställde berättigad till STI i proportion till anställningstid under intjänandeåret. Anställd som säger upp sig eller blir uppsagd har inte rätt till rörlig ersättning som vid uppsägningen inte betalats ut, inte heller till upparbetad rörlig ersättning under det år uppsägningen sker. Upphör anställning av andra skäl, såsom till exempel pension, är den anställde berättigad att erhålla intjänad rörlig ersättning i proportion till anställningstid under intjänandeåret.

För VD och vice VD ska den kortsiktiga rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga nio månadslöner exklusive eventuella andra förmåner. För övriga medlemmar i koncernledningen ska den kortsiktiga rörliga ersättningen ej överstiga sex månadslöner exklusive eventuella andra förmåner. Styrelsen fattar beslut om antal månadslöner och maximal ersättning inför varje räkenskapsår. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett kortsiktigt incitaments­program ska föreslås bolagsstämman eller inte.

Långsiktiga incitament (Long Term Incentive; LTI)

Långsiktiga aktierelaterade incitaments­program är en integrerad del av den totala ersättningen, vilka syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program ska föreslås bolagsstämman eller inte.

Pension

Bolaget tillämpar ITP-planen för samtliga anställda utom för VD, vice VD och CFO. VD och vice VD:s pension ska vara premiebaserad och premien uppgå till 30 procent av under året utbetald fast lön. Pension för CFO ska vara premiebaserad och premien uppgå till 33 procent av under året utbetald fast lön.

Andra förmåner

För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till andra jämförbara aktörer. Andra förmåner får uppgå till maximalt 10 procent av fast grundlön.

Anställningens upphörande

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om maximalt tolv månader och vid uppsägning från befattningshavarens sida en uppsägningstid om maximalt sex månader. Inga avgångsvederlag ska förekomma.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett ersättningsutskott. Dessa frågor hanteras inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet och innebär att hela styrelsen, förutom VD, fullgör de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott. Däribland ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Styrelsen behandlar även övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Av årsstämman beslutade riktlinjer ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt i bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Fast ersättning utbetalas av Besqab i enlighet med ingångna avtal. Deltagande i och utbetalning av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med kortsiktiga och långsiktiga incitaments­program ska, för varje enskilt program, beslutas av styrelsen.

Punkt 14, Beslut om inrättande av Konvertibelprogram 2022/2026, innefattande emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqab-koncernen ("Konvertibelprogram 2022/2026"), innefattande emission av konvertibler, på i huvudsak nedanstående villkor. Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2022/2026 uppnåtts.

Konvertibelprogram 2022/2026 innebär att Besqab ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 20 350 000 kronor genom emission av konvertibler av serie 2022/2026. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 100 kronor eller multiplar därav.

För konvertiblerna ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som vid utgången av teckningstiden för erbjudandet (i) är anställda inom Besqab-koncernen och som (ii) inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning.

Tilldelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. 

KATEGORI DELTAGARE GARANTERAT NOMINELLT BELOPP PER PERSON HÖGSTA NOMINELLA
BELOPP SOM FÅR TILLDELAS PER PERSON
Verkställande direktör, koncernchef(1 person) 1 000 000 SEK 
 
2 000 000 SEK
Övriga medlemmar i
koncernledningen
(cirka 9 personer)
500 000 SEK
 
1 000 000 SEK
Övriga ledningspersoner (cirka 19 personer) 250 000 SEK 500 000 SEK
Övriga anställda(cirka 101 personer) 100 000 SEK

 
200 000 SEK
Totalt: 130 deltagare Totalt: Högst 20 350 000 SEK

Om konvertibler kvarstår efter att gjorda teckningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen ovan ska kvarstående konvertibler kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala nominella beloppet per person inom viss kategori uppgår till det maxbelopp som framgår av tabellen ovan. Om inte alla deltagare som önskar teckna maximalt nominellt belopp som framgår av tabellen kan göra detta, ska återstående konvertibler tilldelas dessa deltagare pro rata i förhållande till tecknat nominellt belopp, dock högst upp till den maxnivå som framgår av tabellen. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Konvertibelprogram 2022/2026 innebär att anställda kan erbjudas att ta del av den långsiktiga värdetillväxten i bolaget och bolagets aktie, och på så sätt sammanlänkas de anställdas intressen med aktieägarnas. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets utveckling och resultat, liksom för bolagets aktiekursutveckling, samt till att öka motivationen och främja fortsatt lojalitet mot bolaget under de kommande åren.
 2. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022 och ska betalas kontant senast den 7 juni 2022. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp.
 3. Konvertiblerna förfaller till betalning den 7 juli 2026 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum.
 4. Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om 3,75 procent från den 7 juni 2022, förfallande till betalning i efterskott den 7 februari varje år, första gången den 7 februari 2023 samt på lånets förfallodag. Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt ett år med undantag för den första räntebetalningen som endast omfattar tiden från den 7 juni 2022 till och med den 7 februari 2023 samt den sista räntebetalningen som endast omfattar tiden från den 7 februari 2026 till och med den 7 juli 2026. Rätten att erhålla ränta för perioden från och med den närmast föregående ränteförfallodagen upphör vid konvertering.

Om räntan ska beräknas för en kortare period än ett år, ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

 1. Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras till en aktie i Besqab under tre konverteringsperioder i enlighet med villkoren för konvertiblerna (se Bilaga 1 till förslaget) under följande perioder:
      1. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 9 juni 2025,
      2. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari  30 september 2025 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 13 oktober 2025 och senast den 5 december 2025, och
      3. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari  31 mars 2026 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 13 april 2026 och senast den 5 juni 2026.

Konverteringskurs ska fastställas till 115 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Konverteringskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. Eventuell överkurs vid konvertering ska föras över till fri överkursfond. Vid lägsta konverteringskurs kommer aktiekapitalet att öka med högst 20 350 000 kronor, baserat på nuvarande kvotvärde om 10 kronor per aktie.

 1. Enligt villkoren för konvertiblerna kan konverteringskursen bli föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall.
 2. Konvertiblerna ska i händelse av Besqabs likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.
 3. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
 4. I samband med tilldelning av konvertibler till deltagare i programmet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa konvertibler om deltagarens tillsvidareanställning i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta konvertiblerna innan de kan konverteras.
 5. De nya aktier som kan komma att ges ut vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Utspädning

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 182,30 kronor, motsvarande 115 procent av 158,50 kronor, vilket var den senaste betalkursen den 24 mars 2022 för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm, kommer aktiekapitalet att öka med cirka 1 116 290 kronor vid full konvertering, baserat på nuvarande kvotvärde om 10 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,72 procent av aktiekapitalet och rösterna beräknat efter full konvertering.

Förslagets beredning

Konvertibelprogrammet 2022/2026 har beretts av Besqabs styrelse och behandlats vid styrelsemöten under 2021 och 2022. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över konvertibelprogrammets slutliga utformning.

Kostnader för Konvertibelprogram 2022/2026

Besqabs kostnader för Konvertibelprogram 2022/2026 innefattar begränsade kostnader för upprättandet och administration av programmet. Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för Besqab.

Övriga aktierelaterade incitaments­program

Besqab har sedan tidigare två utestående långsiktiga aktiebaserade incitaments­program som inrättades under
2019 och 2020 samt ett konvertibelprogram som inrättades under 2021 för anställda i Besqab-koncernen, se not 5 i Besqabs årsredovisning för 2021. Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitaments­program i Besqab.

Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om Konvertibelprogrammet 2022/2026 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Finansiering

Besqab avser att genom Nordea Bank Abp, filial i Sverige, erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i Konvertibelprogrammet 2022/2026. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 7 april 2022 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på investors.besqab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy­ för bolagsstämmor: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy­-bolagsstammor-svenska.pdf

_______

Danderyd i mars 2022

BESQAB AB (PUBL)

Styrelsen

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.