Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ rapport för tredje kvartalet 2020 redovisar över 100 sålda bostäder och nettotillskott av drygt 1 000 byggrätter

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper under fredagen delårsrapport för perioden januari – september 2020. Rapporten visar på fortsatt tillväxt med två nya projektförvärv och 103 sålda bostäder under årets tredje kvartal.

Ken Wendelin, vice VD/CFO Aros Bostad:
“Rapporten för tredje kvartalet markerar en milstolpe för Aros Bostad. Vi levererar vårt bästa kvartalsresultat hittills och kan rapportera över 100 sålda bostäder under ett enskilt kvartal. Dessutom adderar vi drygt 1 000 byggrätter till landbanken, som därmed uppgår till cirka 4 300 kvalitativa byggrätter.”

Bostads­priserna i Storstockholmsregionen fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet och är tillbaka på samma nivåer som före utbrottet av Coronapandemin. Aros Bostad noterade en stor efterfrågan under kvartalet, vilket resulterade i 103 sålda bostäder under kvartalet och totalt 168 sålda bostäder under årets första nio månader.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi kan konstatera att årets tredje kvartal utvecklats starkare än vad vi räknade med i samband med Coronapandemins utbrott. En god efterfrågan, minskat utbud av bostäder och stigande bostads­priser gör att vi kan lägga ett kvartal med väldigt stark försäljning bakom oss. Vår bedömning är att bostads­marknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt.”

Aros Bostad har fortsatt att utöka byggrättsportföljen under det tredje kvartalet. I juli skrevs avtal med HSB avseende Pampas-Ekelund i Solna, vilket innebär cirka 550 byggrätter för Aros Bostads­ del vid färdig detaljplan. Under september genomfördes ett förvärv av utvecklings­fastigheter i Vallentuna motsvarande 650 bostäder. Samtidigt meddelades att Aros Bostad avbryter projektutvecklingen av 125 bostäder i Tyresö för att undvika tids- och planrisk när detaljplaneprocessen förlängdes. Totalt uppgår Aros Bostads­ byggrättsportfölj till cirka 4 300 byggrätter och vid kvartalets slut hade bolaget sju bostads­projekt med totalt 579 lägenheter i pågående produktion.

Perioden januari – september 2020 (motsvarande period 2019)

 • Aros Bostad har ändrat redovisningsprincip avseende bostads­rätts­föreningar. Nya redovisningsprincipen tillämpas från 1 januari 2020 och hänförliga poster från tidigare perioder har räknats om. Segmentsredovisningen speglar tidigare tillämpad redovisning med successiv vinstavräkning.
 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 37 442 TSEK (121 931) och resultat från andelar i intresseföretag till 32 172 TSEK (14 143). Totala rörelseintäkter uppgick till 72 029 TSEK (138 512).
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 27 240 TSEK (6 521) och rörelsemarginalen var 72,8 procent (5,3). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 25 445 TSEK (3 892).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 168 (113), antal bokade bostäder uppgick till 76 (26).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 27 (25), varav 7 (5) är under produktion.
 • Totalt är 53 procent (74) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 12 778 TSEK (61 102) och periodens resultat före skatt till –43 961 TSEK (20 866). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (139,9) och resultat per aktie uppgick till –1,36 SEK (0,75).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Aros Bostad har rekryterat personer inom projektutveckling, eftermarknad och transaktion. Fredrik Hjortzén tar plats i ledningsgruppen som ansvarig för bolagets projektutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektiva och industriellt tillverkade bostäder.
 • Aros Bostad har förvärvat cirka 550 byggrätter i området Pampas - Ekelund i Solna av HSB Bostad. Affären innebär att HSB Bostad och Aros Bostad ska utveckla den helt nya stadsdelen tillsammans, via ett gemensamt exploateringsbolag.
 • Aros Bostad har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att förvärva 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Aros Bostad avser att genomföra ett garanterat utbyteserbjudande av preferensaktier och en riktad nyemission av preferensaktierom om totalt 552 MSEK.
 • Aros Bostad har sålt slut samtliga bostäder i projektet Nockebyn, Bromma före färdigställande. Nockebyn består av fem flerfamiljshus om totalt 49 bostads­rätts­lägenheter samt ett parhus i äganderättsform. Byggnationen startades i maj 2019 och färdigställande beräknas till våren 2021. Det är Aros Bostads­ tredje projekt under 2020 där bostäderna sålt slut före färdigställande.
   

Delårsrapporten kommer att presenteras digitalt av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin den 3 december kl 09.00. Anslutning sker genom länken: https://financialhearings.com/event/13402

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 klockan 07:00 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 300 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, magnus.andersson@arosbostad.se, +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, ken.wendelin@arosbostad.se, +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, anna.akerlund@arosbostad.se, +46 70 778 28 97
Certified Adviser, certifiedadviser@penser.se, +46 8 463 83 00


 

Bilder

 • Magnus Andersson VD Aros Bostad .jpg