Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Regulatorisk information
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Aros Bostads­utveckling ABs (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") stamaktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. DNB har utnyttjat Övertilldelningsoptionen motsvarande 310 317 aktier i Aros Bostad.

Som offentliggjordes den 16 juni 2021 i press­meddelandet avseende första dag för handel i Aros Bostads­ stamaktie hade DNB möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Aros Bostads­ stamaktie i syfte att hålla marknadspriset på stamaktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.Stabiliseringstransaktioner i Aros Bostads­ stamaktie fick genomföras när som helst från och med första dagen för handel på Nasdaq First North (den 16 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder fick genomföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt. Stabiliseringstransaktioner fick inte genomföras och har inte genomförts till ett högre pris per aktie än det som beslutades i erbjudandet (56 SEK).

DNB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts om sammanlagt 620 486 stamaktier i Aros Bostad. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq First North. Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson hos DNB är Olof Isacsson, telefon: +46 709 39 18 29.

I samband med erbjudandet åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North, på begäran av DNB, emittera ytterligare högst 930 803 stamaktier i Aros Bostad för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Eftersom DNB, i enlighet med vad som anges nedan, har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 620 486 stamaktier i Bolaget har DNB idag meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 310 317 stamaktier.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Aros Bostads­utveckling AB (publ)
Instrument: Share (ISIN: SE0010547786)
Erbjudandets storlek: 7 136 159 stamaktier (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris: SEK 56
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn: AROS
Stabiliseringsansvarig: DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige

Stabiliseringsåtgärder

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
16 juni 2021 90 798 56,00 55,90 55,99 SEK Nasdaq First North Growth Market
17 juni 2021 3 550 56,00 56,00 56,00 SEK Nasdaq First North Growth Market
21 juni 2021 29 090 56,00 56,00 56,00 SEK Nasdaq First North Growth Market
22 juni 2021 50 340 56,00 56,00 56,00 SEK Nasdaq First North Growth Market
23 juni 2021 13 821 56,00 56,00 56,00 SEK Nasdaq First North Growth Market
24 juni 2021 146 821 56,00 55,00 55,72 SEK Nasdaq First North Growth Market
28 juni 2021 40 279 56,00 55,50 55,87 SEK Nasdaq First North Growth Market
29 juni 2021 35 111 56,00 55,00 55,77 SEK Nasdaq First North Growth Market
30 juni 2021 65 940 56,00 55,00 55,62 SEK Nasdaq First North Growth Market
1 juli 2021 15 752 56,00 55,00 55,63 SEK Nasdaq First North Growth Market
2 juli 2021 6 154 56,00 55,00 55,86 SEK Nasdaq First North Growth Market
5 juli 2021 38 057 56,00 55,50 55,95 SEK Nasdaq First North Growth Market
6 juli 2021 53 311 56,00 55,50 55,92 SEK Nasdaq First North Growth Market
7 juli 2021 30 500 56,00 56,00 56,00 SEK Nasdaq First North Growth Market
8 juli 2021 962 56,00 55,50 55,76 SEK Nasdaq First North Growth Market

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aros Bostad i någon jurisdiktion, varken från Aros Bostad eller från någon annan.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta press­meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta press­meddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till erbjudandet och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta press­meddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), agerar för Aros Bostad i samband med erbjudandet och inte för någon annans räkning. DNB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med erbjudandet vilket har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets och Finansinspektionens respektive hemsidor.


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-18 20:22 CET.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads­ fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00