Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2016 Besqabs bästa helårsresultat hittills

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-02-22

”Vi kan glädjande summera ett år av stark utveckling för Besqab. Under året har vi stärkt vår byggrättsportfölj, rekryterat nya medarbetare och med hög lönsamhet levererat efterfrågade bostäder till marknaden. Besqab gör sitt bästa helårsresultat hittills. Vi jobbar vidare mot att bli ett ännu bättre Besqab.” Anette Frumerie, VD

Januari-december 2016

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till 1 684,1 Mkr (1 474,9) och rörelseresultatet till 347,7 Mkr (277,3) varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr (31,2)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 206,9 Mkr (1 409,3) och rörelseresultatet till 277,6 Mkr (275,4) varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr (31,2)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS ökade till 261,5 Mkr (261,2) motsvarande 16,91 kr per aktie (16,83)
  •  Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 075,1 Mkr (907,9) motsvarande 69,75 kr per aktie (58,52)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 275,9 Mkr (365,1)
  •  Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 6,50 kr per aktie (5,00)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  •  I december tecknade Besqab avtal om förvärv av drygt 300 byggrätter i attraktivt läge vid Solna Centrum. Detaljplanearbete pågår. 
  •  I oktober tecknade Besqab avtal om förvärv av fastighet i Spånga. På fastigheten planeras för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter. Produktionsstart planeras till våren 2017.
  •  I oktober produktionsstartades ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter i Ältadalen, Nacka.

KONCERNEN   I SIFFROR

jan–dec 2016jan–dec 2015okt-dec 2016okt–dec 2015
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr 1)1 684,11 474,9466,7388,0
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr 1)347,7277,376,692,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, % 1)20,618,816,423,8
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning 
exkl fastighets­försäljningar, % 1)
17,216,716,415,8
Intäkter, Mkr1 206,91 409,3349,5332,9
Rörelseresultat, Mkr277,6275,451,193,2
Resultat efter skatt, Mkr261,5261,248,892,3
Rörelsemarginal, %23,019,514,628,0
Räntabilitet på eget kapital, % 26,432,9
Soliditet, %59,559,2
Resultat per aktie, kr16,9116,833,165,95
Eget kapital per aktie, kr69,7558,52

 

Antal produktionsstartade bostäder, st 45638919664
– varav vård- och   omsorgsbostäder, st540540
Antal sålda bostäder, st  2)2624966586
Antal bostäder i pågående produktion, st  2)776639
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %  2)8796
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st  2)20
– varav upptagna i balansräkningen20

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande
den 22 februari 2017 kl. 07.30 (CEST).

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten.

2) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten. Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–december 2015 och för balansposter den 31 december 2015.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.