Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-juni 2015. Tillväxt och ökad lönsamhet på stark bostads­marknad.

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2015-07-21

”Besqabs första halvår 2015 har varit starkt, präglat av tillväxt och mycket god försäljning. Den stora efterfrågan på våra bostäder har möjliggjort produktionsstart av flera viktiga och eftertraktade projekt. Sammantaget har det bidragit till väsentligt ökade intäkter och stärkt lönsamhet under årets första sex månader.” – Anette Frumerie, VD

Januari–juni 2015

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 772,4 Mkr (365,9) och rörelseresultatet till 107,5 Mkr (36,5)

  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 774,1 Mkr (439,8) och rörelseresultatet till 107,3 Mkr (46,2)

  • Resultatet efter skatt ökade till 96,2 Mkr (36,2) motsvarande 6,20 kr per aktie (3,20)

  • Eget kapital uppgick per den 30 juni till 742,5 Mkr (627,4) motsvarande 47,86 kr per aktie (40,54)

  • Likvida medel var vid periodens utgång 293,5 Mkr (265,8)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Besqab har vunnit en markanvisningstävling avseende byggrätter för 50 rad- och parhus i området Östra Farmarstigen i Tyresö.

  • Besqab har även markanvisats byggrätter för cirka 50 bostads­rättslägenheter vid korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen i Midsommarkransen, Hägersten.

  • I juni träffade Besqab avtal med Akademiska Hus om förvärv av omkring 500 byggrätter i Bäcklösa i södra Uppsala. Köpeskillingen uppgår till cirka 140 Mkr.

KONCERNEN I SIFFROR jan–jun 2015 jan–jun 2014 apr–jun 2015 apr–jun 2014 jul 2014–jun 2015 jan–dec 2014
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 772,4 365,9 402,2 192,8 1 222,2 815,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 107,5 36,5 62,4 18,0 167,5 96,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 13,9 10,0 15,5 9,3 13,7 11,8
Intäkter, Mkr 774,1 439,8 429,9 226,3 1 191,5 857,1
Rörelseresultat, Mkr 107,3 46,2 63,8 19,7 165,3 104,1
Rörelsemarginal, % 13,9 10,5 14,8 8,7 13,9 12,1
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 27,0 15,6 21,7 18,0
Soliditet, % 52,3 58,5  – 55,0
Resultat per aktie, kr, 3) 6,20 3,20 3,68 1,30 9,58 6,59
Eget kapital per aktie, kr, 3) 47,86 40,54 43,92
Antal produktionsstartade bostäder, st 271 160 129 74 517 406
Antal sålda bostäder, st 308 90 136 50 554 336
Antal bostäder i pågående produktion, st 663 248 439
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % 95 61 73
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 0 6 0

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–juni 2014 och för balansposter den 30 juni 2014.


Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 kl. 07.30.


Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se  Tel: 0704-91 50 57