Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-juni 2017 Stabil bostads­marknad och ökat antal produktionsstarter

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-07-21

”De starka bostads­marknaderna i Stockholm och Uppsala håller i sig under årets andra kvartal. Perioden präglas av fortsatt god försäljning, ett ökat antal produktionsstarter och ytterligare tillskott i byggrättsportföljen. Därtill har vi tillträtt och produktionsstartat ett nytt vård- och omsorgsboende. Drivande marknadsfaktorer är mycket gynnsamma vilket motiverar en fortsatt stark bostads­marknad med mer stabila priser framöver.” 
– Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighets­försäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,8 Mkr (168,2), motsvarande 7,32 kr per aktie (10,87), varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8).
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 084,3 Mkr (989,3) motsvarande 70,46 kr per aktie (64,01)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 354,4 Mkr (314,3)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  •  Besqab har tecknat avtal om förvärv av två projekt med totalt cirka 200 lägenheter i Roslags Näsby, Täby.
  •  Förvärvsavtal har tecknats avseende mark på Kapellgärdet i Uppsala för utveckling av cirka 150 bostäder.
  •  I juni tillträdde Besqab fastigheten Mandelblomman 11 i Spånga och startade produktion av vård- och omsorgsboendet Villa Solhem med totalt 54 lägenheter.
  •  I ett pågående varumärkesstärkande arbete har Besqab under perioden bytt visuell identitet och lanserat en ny logotyp.
  •  Besqabs styrelse har nyttjat årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–juni 2016 och för balansposter den 30 juni 2016.
Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.

 

Koncernen

jan–jun 2017jan–jun 2016apr–jun 2017apr–jun 2016jul 2016­–
  jun 2017
jan–dec 2016
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)772,9836,6388,9454,61 620,41 684,1
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)125,1206,162,377,2266,8347,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1)16,224,616,017,016,520,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, %, 1)
16,217,616,017,016,517,2
Intäkter, Mkr856,1574,0424,7295,61 489,11 206,9
Rörelseresultat, Mkr135,3177,170,061,4235,8277,6
Resultat efter skatt, Mkr112,8168,257,955,0206,1261,5
Rörelsemarginal, %15,830,916,520,815,823,0
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 20,935,519,926,4
Soliditet, %63,470,059,5
Resultat per aktie för   utspädning, kr7,3210,873,763,5613,3616,91
Eget kapital per aktie, kr70,4664,0169,75

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 25617314576539456
– varav vård- och omsorgsbostäder, st545410854
Antal sålda bostäder, st, 3) 20616310154305262
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 3) 856761776
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, % 3)829487
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 3) 102
– varav upptagna i balansräkningen102

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57

 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.