Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-mars 2015 Bra försäljning på stark bostads­marknad

Regulatorisk information
”Den starka utvecklingen på bostads­marknaden har hållit i sig under årets första kvartal. Låga räntor, befolkningstillväxt och stabil sysselsättning bidrar till prisökningar. Besqabs projekt är eftertraktade vilket speglas i fortsatt mycket god försäljning. Vi har även en bra nivå på produktionsstarter med totalt 142 startade bostäder hittills i år.” – Anette Frumerie, VD

Januari–mars 2015

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 370,2 Mkr (173,1) och rörelseresultatet till 45,1 Mkr (18,6)

  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 344,3 Mkr (213,4) och rörelseresultatet till 43,6 Mkr (26,5)

  • Resultatet efter skatt ökade till 39,1 Mkr (21,0), motsvarande 2,52 kr per aktie (1,92)

  • Eget kapital uppgick per den 31 mars till 720,4 Mkr (321,1), motsvarande 46,43 kr per aktie (29,33)

  • Likvida medel var vid periodens utgång 228,4 Mkr (83,1)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Detaljplanen för 129 lägenheter i Charlottenburg, Solna, har vunnit laga kraft. Besqab tillträdde fastigheten och säljstartade projektet i februari 2015.

  • I mars 2015 tillträdde Besqab fastigheten och produktionsstartade projektet Liljeholmsblick i Liljeholmen, omfattande totalt 103 lägenheter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Besqab har vunnit en markanvisningstävling avseende byggrätter för cirka 50 radhus i Tyresö


KONCERNEN I SIFFROR jan–mar 2015 jan–mar 2014 apr 2014–mar 2015 jan–dec 2014
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 370,2 173,1 1 012,8 815,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 45,1 18,6 123,0 96,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 12,2 10,7 12,1 11,8
Intäkter, Mkr 344,3 213,4 988,0 857,1
Rörelseresultat, Mkr 43,6 26,5 121,2 104,1
Rörelsemarginal, % 12,7 12,4 12,3 12,1
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 22,3 27,0 20,5 18,0
Soliditet, % 53,9 41,2 –  55,0
Resultat efter skatt per aktie, kr, 3) 2,52 1,92 7,33 6,59
Eget kapital per aktie, kr, 3) 46,43 29,33 43,92

KONCERNEN I SIFFROR jan–mar 2015 jan–mar 2014 apr 2014–mar 2015 jan–dec 2014
Antal produktionsstartade bostäder, st 142 86 458 406
Antal sålda bostäder, st 172 40 468 336
Antal bostäder i pågående produktion, st 548 292 439
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 1 6 0

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.
Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–mars 2014 och för balansposter den 31 mars 2014.


Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17