Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-september 2015

Regulatorisk information
Betydande resultatökning och stärkt lönsamhet

”2015 har hittills varit ett år utöver det vanliga för Besqab. Tack vare gynnsamma marknadsvillkor och en välplanerad projektportfölj har vi uppnått rekordnivåer vad gäller såväl försäljning, produktionsstarter som resultat. Vi har alltjämt många byggrätter i bra lägen som vi ser fram emot att utveckla och erbjuda marknaden.” – Anette Frumerie, VD

PRESS­MEDDELANDE 2015-11-18


Januari–september 2015

  • Enligt segmentsredovisningen 1), ökade periodens intäkter till 1 086,9 Mkr (549,8) och rörelseresultatet till 184,8 Mkr (66,4)

  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 076,3 Mkr (604,7) och rörelseresultatet till 182,2 Mkr (75,6)

  • Resultatet efter skatt ökade till 168,8 Mkr (61,5) motsvarande 10,88 kr per aktie (4,84)

  • Eget kapital uppgick per den 30 september till 815,4 Mkr (654,2) motsvarande 52,56 kr per aktie (42,17)

  • Likvida medel var vid periodens utgång 296,4 Mkr (246,8)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • I september färdigställdes vård- och omsorgsboendet Silverpark i Täby och hyresgästen Vardaga flyttade in.

  • Under kvartalet förvärvade Besqab en fastighet i Sollentuna för omvandling till byggrätter för cirka 60 lägenheter.

  • Besqab har markanvisats byggrätter för cirka 50 lägenheter vid Tisdagsvägen i Hökarängen.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I november avtalades om försäljning av vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg.

 

KONCERNEN I SIFFRORjan–sep
2015
jan–sep
2014
jul–sep
2015
jul–sep
2014
okt 2014–sep 2015jan–dec
2014
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)1 086,9549,8314,5183,91 352,8815,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)184,866,477,329,9214,996,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)17,012,124,616,215,911,8
Intäkter, Mkr1 076,3604,7302,2164,91 328,8857,1
Rörelseresultat, Mkr182,275,674,929,4210,8104,1
Resultat efter skatt, Mkr168,861,572,625,3195,888,5
Rörelsemarginal, %16,912,524,817,815,912,1
Räntabilitet på eget kapital, %, 2)30,117,226,618,0
Soliditet, %54,058,5 –55,0
Resultat per aktie, kr, 3)10,884,844,681,6412,626,59
Eget kapital per aktie, kr, 3)52,5642,1743,92
Antal produktionsstartade bostäder, st32527054110461406
Antal sålda bostäder, st41016410274582336
Antal bostäder i pågående produktion, st717319439
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %975973
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st000

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2014 och för balansposter den 30 september 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.