Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari-september 2019

Regulatorisk information
God försäljningstakt stärker kvartalets resultat
Intresset för Besqabs bostäder växer och våra visningar är välbesökta. Försäljningstakten i projekten har varit fortsatt god, vilket har haft en positiv effekt på kvartalets resultat. Vidare har vi produktionsstartat 253 hyresrätter i projektet Lindallén i Uppsala och det är roligt att se vår hyresaffär ta form. Den växande tilltron till en stabil bostads­marknad med långsiktigt låga räntor bidrar till de svenska hushållens tro på stigande bostads­priser och medför att intresset för nyproduktion ökar. I kombination med Besqabs starka finansiella ställning, eftertraktade byggrätter och våra samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi de rätta förutsättningarna för fortsatt framgångsrik tillväxt. - Anette Frumerie

Januari–september 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 865,2 Mkr (911,5) och rörelseresultatet till 79,7 Mkr (100,3)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 903,3 Mkr (983,0) och rörelseresultatet till 90,9 Mkr (137,6)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (112,1) motsvarande 5,44 kr per aktie (7,29)
 • Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 357,3 Mkr (1 300,6) motsvarande 88,32 kr per aktie (84,73)
 • Likvida medel uppgick till 576,7 Mkr (490,7) vid periodens utgång
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 391 (147)
 • Antal sålda bostäder ökade till 487 (113)

Juli–september 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 271,5 Mkr (247,7) och rörelseresultatet till 45,0 Mkr (33,9)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 218,6 Mkr (213,0) och rörelseresultatet ökade till 42,7 Mkr (27,7)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 39,4 Mkr (23,0) motsvarande 2,57 kr per aktie (1,50)
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 253 (0)
 • Antal sålda bostäder ökade till 95 (38)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under kvartalet produktionsstartades hyresrättsprojektet Lindallén i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Lindallén består av 253 lägenheter.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.
Jämförelsetal avser för resultatposter perioden januari–september 2018 och för balansposter den 30 september 2018. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 21 i delårsrapporten.

Koncernen jan–sep 2019 jan–sep 2018 jul–sep 2019 jul–sep 2018 okt 2018–sep 2019 jan–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 865,2 911,5 271,5 247,7 1 224,8 1 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 79,7 100,3 45,0 33,9 96,9 117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 9,2 11,0 16,6 13,7 7,9 9,3
             
Intäkter, Mkr 903,3 983,0 218,6 213,0 1 232,0 1 311,8
Rörelseresultat, Mkr 90,9 137,6 42,7 27,7 99,8 146,5
Resultat efter skatt, Mkr 83,5 112,1 39,4 23,0 93,0 121,5
Rörelsemarginal, % 10,1 14,0 19,6 13,0 8,1 11,2
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 8,4 11,5 7,0 9,3
Soliditet, % 65,3 68,8 64,5
Resultat per aktie före utspädning, kr 5,44 7,29 2,57 1,50 6,06 7,91
Eget kapital per aktie, kr 88,32 84,73 85,37
             
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 391 147 253 0 551 307
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 990 690 850
Antal sålda bostäder, st, 4) 487 113 95 38 560 186
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 65 53 56
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 5 5 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 0 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon
+46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1741719#) eller webbsändning
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 8 november 2019 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se