Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–juni 2020

Regulatorisk information
Utökad byggrättsportfölj och nya produktionsstarter 
”Bostads­marknaden har under första halvan av 2020 gått från optimistisk till osäker där oron för coronapandemins effekt på samhällsekonomin har påverkat bostads­konsumenterna. Intresset för Besqabs projekt har dock varit stort och god marknadskontakt möjliggjorde produktionsstart av 129 bostäder i kvartalet. Vi fortsätter att utöka vår byggrättsportfölj och har under kvartalet tecknat avtal om 220 nya byggrätter i attraktiva lägen. Med en stark finansiell ställning, eftertraktade byggrätter och vår stora kompetens och erfarenhet har vi goda förutsättningar att möta kommande möjligheter och utmaningar. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Besqab med siktet inställt på nya förvärv, fler produktionsstarter och en stärkt lönsamhet.” – Carola Lavén, VD                  

Januari–juni 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 466,5 Mkr (593,7) och rörelseresultatet till 34,5 Mkr (34,7)
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 32,5 Mkr (33,5) motsvarande 2,11 kr per aktie (2,18)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per den 30 juni till 1 385,1 Mkr (1 317,9) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,76)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 534,2 Mkr (483,2)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 129 (138)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 167 (392), varav 167 bostads­-/äganderätter (139) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 722,9 Mkr (659,0) och rörelseresultatet till 59,3 Mkr (89,0). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 50,7 Mkr (72,1) motsvarande 3,30 kr per aktie (4,69)

April–juni 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 257,1 Mkr (361,3) och rörelseresultatet till 11,3 Mkr (24,0)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 10,4 Mkr (23,4) motsvarande 0,68 kr per aktie (1,52)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 129 (105)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 67 (356), varav 67 bostads­-/ äganderätter (103) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 445,8 Mkr (199,4) och rörelseresultatet till 32,6 Mkr (−10,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 32,7 Mkr (−4,7) motsvarande 2,13 kr per aktie (−0,31)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Besqab förvärvade 50,6 procent av aktierna i RAW Property AB
 • Carola Lavén tillträdde som VD för Besqab den 1 maj 2020.
 • Ett markanvisningsavtal avseende byggrätter för cirka 50 småhus i Viksjö, Järfälla, tecknades efter att Besqab vunnit en markanvisningstävling.
 • Besqab erhöll sin grundlicens för Svanenmärkning av bostäder.
 • Detaljplanen för Besqabs projekt för 240 bostäder på Norrberget i Vaxholm vann laga kraft.
 • Produktionsstart av Sveriges första RAW-projekt i Uppsala.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–jun 2020 jan–jun 2019 apr–jun 2020 apr–jun 2019 jul 2019–
jun 2020
jan–dec 2019
Intäkter, Mkr 466,5 593,7 257,1 361,3 1 162,3 1 289,6
Rörelseresultat, Mkr 34,5 34,7 11,3 24,0 109,2 109,4
Resultat efter skatt, Mkr 32,5 33,5 10,4 23,4 101,4 102,4
Rörelsemarginal, % 7,4 5,9 4,4 6,7 9,4 8,5
Räntabilitet på eget kapital, %, 3) 4,7 5,1 7,5 7,6
Soliditet, % 64,0 61,2 67,9
Resultat per aktie före utspädning, kr 2,11 2,18 0,68 1,52 6,66
Eget kapital per aktie, kr 89,94 85,76 90,31

Försäljning och produktion

jan–jun 2020 jan–jun 2019 apr–jun 2020 apr–jun 2019 jul 2019–
jun 2020
jan–dec 2019
Antal produktionsstartade bostäder, st, 4) 129 138 129 105 500 509
Antal bostäder i pågående produktion, st, 4) 945 856 964
Antal sålda bostäder, st, 5) 167 392 67 356 341 566
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 6) 65 59 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 6) 7 1 5
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 0 1
 

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostads­rätts­projekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari–mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.
3) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
4) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
6) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

 

I dag klockan 14.00 presenterar Carola Lavén, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska.

För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen direktregisterera dig på http://emea.directeventreg.com/registration/2524888.

För att följa konferensen online gå till https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q2-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 13:00 (CEST).

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se