Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2023

Regulatorisk information
Stark försäljning på en fortsatt utmanande bostads­marknad

”Vi har fortsatt en utmanande bostads­marknad med stigande marknadsräntor, få transaktioner och avvaktande kunder. Med dessa förutsättningar är det glädjande att vi under tredje kvartalet kan konstatera att vi har haft en stark försäljning. Med en mindre organisation, attraktiva projekt i portföljen och ett stort underliggande bostads­behov på våra marknader har vi förbättrat vår position och handlingsberedskap för att ta vara på affärsmöjligheter och starta nya hållbara boendemiljöer som ger Sveriges nöjdaste bostads­köpare.” – Carola Lavén, VD

Januari–september 2023

 • Enligt segmentredovisningen1 uppgick periodens intäkter till 1 235,8 Mkr (1 908,5) och rörelseresultatet till 8,8 Mkr (74,1).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till −24,0 Mkr (13,0).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −36,2 Mkr (73,4) och resultat per aktie till −1,07 kr (4,84).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 947,4 Mkr (1 882,3) och eget kapital per aktie till 42,09 kr (121,61).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 166,4 Mkr (477,6).
 • Antal produktionsstartade bostäder var 0 (348), varav 0 (0) bostäder för eget ägande.
 • Antal färdigställda bostäder under perioden uppgick till 409 (315).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 180 (282).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 428,5 Mkr (1 507,0) och rörelseresultatet till –60,7 Mkr (115,3). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till –95,4 Mkr (99,6) motsvarande –2,82 kr per aktie (6,52).

Juli–september 2023

 • Enligt segmentsredovisningen1 uppgick kvartalets intäkter till 483,6 Mkr (695,4) och rörelseresultatet till –4,0 Mkr (6,5).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –13,0 Mkr (0,0).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till –16,3 Mkr (2,4) och resultat per aktie uppgick till –0,35 kr (0,19).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (116).
 • Antal färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 118 (0).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 85 (59).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 443,8 Mkr (364,0) och rörelseresultatet till –34,2 Mkr (30,9). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till –41,8 Mkr (16,0) motsvarande –0,91 kr per aktie (1,07).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–sep 2023 jan–sep 2022 jul–sep 2023 jul–sep
2022
okt 2022–sep 2023 jan–dec 2022
Intäkter, Mkr 1 235,8 1 908,5 483,6 695,4 1 565,3 2 238,0
Rörelseresultat, Mkr 8,8 74,1 −4,0 6,5 −697,0 −631,7
Resultat efter skatt, Mkr −36,2 73,4 −16,3 2,4 −744,4 −634,8
Rörelsemarginal, % 0,7 3,9 neg 0,9 neg neg
Avkastning på eget kapital, %, 2) neg 5,2 neg 0,5 neg neg
Soliditet, % 49,0 41,9 49,0 41,9 49,0 30,1
Resultat per aktie före utspädning, kr −1,07 4,84 −0,35 0,19 −25,45 −40,34
Eget kapital per aktie, kr 42,09 121,61 42,09 121,61 42,09 76,44

Försäljning och produktion

jan–sep 2023 jan–sep 2022 jul–sep 2023 jul–sep
2022
okt 2022–sep 2023 jan–dec 2022
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 0 348 0 116 25 373
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 229 1 819 1 229 1 819 1 229 1 638
Antal sålda bostäder, st, 4) 180 282 85 59 209 311
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 72 66 72 66 72 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 3 1 3 1 3 3
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0 0 0


1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 9.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Anna Jepson rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7824931&linkSecurityString=f5ff7ebc5

Konferensen kan också följas online genom följande länk:

https://fronto.vancastvideo.com/event/n5jRuhpS/8830/?lang=8156

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Anna Jepson, CFO, e-post: anna.jepson@besqab.se, tel: 08-409 415 79

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 25 oktober 2023 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.