Logotype

Delårsrapport januari–september 2015

Regulatorisk information
Betydande resultatökning och stärkt lönsamhet

”2015 har hittills varit ett år utöver det vanliga för Besqab. Tack vare gynnsamma marknadsvillkor och en välplanerad projekt­portfölj har vi uppnått rekordnivåer vad gäller såväl försäljning, produktionsstarter som resultat. Vi har alltjämt många byggrätter i bra lägen som vi ser fram emot att utveckla och erbjuda marknaden.” – Anette Frumerie, VD

PRESS­MEDDELANDE 2015-11-18


Januari–september 2015

  • Enligt segmentsredovisningen 1), ökade periodens intäkter till 1 086,9 Mkr (549,8) och rörelseresultatet till 184,8 Mkr (66,4)

  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 076,3 Mkr (604,7) och rörelseresultatet till 182,2 Mkr (75,6)

  • Resultatet efter skatt ökade till 168,8 Mkr (61,5) motsvarande 10,88 kr per aktie (4,84)

  • Eget kapital uppgick per den 30 september till 815,4 Mkr (654,2) motsvarande 52,56 kr per aktie (42,17)

  • Likvida medel var vid periodens utgång 296,4 Mkr (246,8)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • I september färdigställdes vård- och omsorgsboendet Silverpark i Täby och hyresgästen Vardaga flyttade in.

  • Under kvartalet förvärvade Besqab en fastighet i Sollentuna för omvandling till byggrätter för cirka 60 lägenheter.

  • Besqab har markanvisats byggrätter för cirka 50 lägenheter vid Tisdagsvägen i Hökarängen.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I november avtalades om försäljning av vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg.

 

KONCERNEN I SIFFRORjan–sep
2015
jan–sep
2014
jul–sep
2015
jul–sep
2014
okt 2014–sep 2015jan–dec
2014
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)1 086,9549,8314,5183,91 352,8815,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)184,866,477,329,9214,996,5
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)17,012,124,616,215,911,8
Intäkter, Mkr1 076,3604,7302,2164,91 328,8857,1
Rörelseresultat, Mkr182,275,674,929,4210,8104,1
Resultat efter skatt, Mkr168,861,572,625,3195,888,5
Rörelsemarginal, %16,912,524,817,815,912,1
Räntabilitet på eget kapital, %, 2)30,117,226,618,0
Soliditet, %54,058,5 –55,0
Resultat per aktie, kr, 3)10,884,844,681,6412,626,59
Eget kapital per aktie, kr, 3)52,5642,1743,92
Antal produktionsstartade bostäder, st32527054110461406
Antal sålda bostäder, st41016410274582336
Antal bostäder i pågående produktion, st717319439
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %975973
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st000

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2014 och för balansposter den 30 september 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 07.30.