Logotype

Delårsrapport januari–september 2019

Regulatorisk information
God försäljningstakt stärker kvartalets resultat
Intresset för Besqabs bostäder växer och våra visningar är välbesökta. Försäljningstakten i projekten har varit fortsatt god, vilket har haft en positiv effekt på kvartalets resultat. Vidare har vi produktionsstartat 253 hyresrätter i projektet Lindallén i Uppsala och det är roligt att se vår hyresaffär ta form. Den växande tilltron till en stabil bostads­marknad med långsiktigt låga räntor bidrar till de svenska hushållens tro på stigande bostads­priser och medför att intresset för nyproduktion ökar. I kombination med Besqabs starka finansiella ställning, eftertraktade byggrätter och våra samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi de rätta förutsättningarna för fortsatt framgångsrik tillväxt. - Anette Frumerie

Januari–september 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 865,2 Mkr (911,5) och rörelseresultatet till 79,7 Mkr (100,3)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 903,3 Mkr (983,0) och rörelseresultatet till 90,9 Mkr (137,6)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (112,1) motsvarande 5,44 kr per aktie (7,29)
 • Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 357,3 Mkr (1 300,6) motsvarande 88,32 kr per aktie (84,73)
 • Likvida medel uppgick till 576,7 Mkr (490,7) vid periodens utgång
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 391 (147)
 • Antal sålda bostäder ökade till 487 (113)

Juli–september 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 271,5 Mkr (247,7) och rörelseresultatet till 45,0 Mkr (33,9)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 218,6 Mkr (213,0) och rörelseresultatet ökade till 42,7 Mkr (27,7)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 39,4 Mkr (23,0) motsvarande 2,57 kr per aktie (1,50)
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 253 (0)
 • Antal sålda bostäder ökade till 95 (38)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under kvartalet produktionsstartades hyresrättsprojektet Lindallén i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Lindallén består av 253 lägenheter.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.
Jämförelsetal avser för resultatposter perioden januari–september 2018 och för balansposter den 30 september 2018. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 21 i delårsrapporten.

Koncernen jan–sep 2019 jan–sep 2018 jul–sep 2019 jul–sep 2018 okt 2018–sep 2019 jan–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 865,2 911,5 271,5 247,7 1 224,8 1 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 79,7 100,3 45,0 33,9 96,9 117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 9,2 11,0 16,6 13,7 7,9 9,3
             
Intäkter, Mkr 903,3 983,0 218,6 213,0 1 232,0 1 311,8
Rörelseresultat, Mkr 90,9 137,6 42,7 27,7 99,8 146,5
Resultat efter skatt, Mkr 83,5 112,1 39,4 23,0 93,0 121,5
Rörelsemarginal, % 10,1 14,0 19,6 13,0 8,1 11,2
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 8,4 11,5 7,0 9,3
Soliditet, % 65,3 68,8 64,5
Resultat per aktie före utspädning, kr 5,44 7,29 2,57 1,50 6,06 7,91
Eget kapital per aktie, kr 88,32 84,73 85,37
             
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 391 147 253 0 551 307
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 990 690 850
Antal sålda bostäder, st, 4) 487 113 95 38 560 186
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 65 53 56
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 5 5 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 0 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon
+46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1741719#) eller webbsändning
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 8 november 2019 klockan 07:30 (CEST).