Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Fortsatt hög lönsamhet på en stabil bostads­marknad

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2016-11-10

”Årets första nio månader visar god lönsamhet. Vi har fortsatt stark finansiell ställning och verkar på en stabil marknad. Intresset för Besqabs projekt är fortsatt stort. På gedigen grund fortsätter vi att utvecklas och arbetar engagerat vidare med att omvandla våra attraktiva byggrätter till projekt att erbjuda kunderna.”  – Anette Frumerie, VD

Januari-september 2016

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) ökade periodens intäkter till 1 217,4 Mkr (1 086,9) och rörelseresultatet till 271,2 Mkr (184,8), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 857,5 Mkr (1 076,3) och rörelseresultatet till 226,5 Mkr (182,2), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  •  Resultatet efter skatt ökade till 212,8 Mkr (168,8) motsvarande 13,76 kr per aktie (10,88)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 034,2 Mkr (815,4) motsvarande 66,92 kr per aktie (52,56)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 295,4 Mkr (296,4)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  •  I september förvärvades en exploateringsfastighet i Bromma för planerad produktion av 54 smålägenheter i projektet Loftet.
  •  Förberedande markarbeten har påbörjats på fastighet i Ältadalen, Nacka. Här planeras för ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter. Vårdoperatör är Ersta diakoni.

KONCERNEN   I SIFFROR

jan–sep 2016jan–sep 2015 jul-sep 2016jul-sep 2015okt 2015-sep 2016jan–dec 2015
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)1 217,41 086,9380,8314,51 605,41 474,9
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 1)271,2184,865,177,3363,7277,3
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 1)22,317,017,124,622,718,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, % 1)
17,417,017,124,617,116,7
Intäkter, Mkr857,51 076,3283,4302,21 190,41 409,3
Rörelseresultat, Mkr226,5182,249,474,9319,7275,4
Resultat efter skatt, Mkr212,8168,844,572,6305,1261,2
Rörelsemarginal, %26,416,917,424,826,919,5
Räntabilitet på eget kapital, % 2)29,230,133,032,9
Soliditet, %69,154,059,2
Resultat per aktie, kr13,7610,882,884,6819,7116,83
Eget kapital per aktie, kr66,9252,5658,52

 

Antal produktionsstartade bostäder, st2603258754324389
Antal sålda bostäder, st19741034102283496
Antal bostäder i pågående produktion, st762717639
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %909796
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st200
   – varav upptagna i balansräkningen 200 

1)    Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2)    Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal. 

Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten. Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–september 2015 och för balansposter den 30 september 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen i detta press­meddelande är sådan information som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 07.30 (CEST).

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.