Logotype

Delårsrapport januari-juni 2017 Stabil bostads­marknad och ökat antal produktionsstarter

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2017-07-21

”De starka bostads­marknaderna i Stockholm och Uppsala håller i sig under årets andra kvartal. Perioden präglas av fortsatt god försäljning, ett ökat antal produktionsstarter och ytterligare tillskott i byggrättsportföljen. Därtill har vi tillträtt och produktionsstartat ett nytt vård- och omsorgsboende. Drivande marknadsfaktorer är mycket gynnsamma vilket motiverar en fortsatt stark bostads­marknad med mer stabila priser framöver.” 
– Anette Frumerie, VD

Januari-juni 2017

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighets­försäljningar om 0 Mkr (58,8)
  •  Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,8 Mkr (168,2), motsvarande 7,32 kr per aktie (10,87), varav resultat från fastighets­försäljningar 0 Mkr (58,8).
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 084,3 Mkr (989,3) motsvarande 70,46 kr per aktie (64,01)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 354,4 Mkr (314,3)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  •  Besqab har tecknat avtal om förvärv av två projekt med totalt cirka 200 lägenheter i Roslags Näsby, Täby.
  •  Förvärvsavtal har tecknats avseende mark på Kapellgärdet i Uppsala för utveckling av cirka 150 bostäder.
  •  I juni tillträdde Besqab fastigheten Mandelblomman 11 i Spånga och startade produktion av vård- och omsorgsboendet Villa Solhem med totalt 54 lägenheter.
  •  I ett pågående varumärkesstärkande arbete har Besqab under perioden bytt visuell identitet och lanserat en ny logotyp.
  •  Besqabs styrelse har nyttjat årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

Jämförelsetalen för resultatposter avser perioden januari–juni 2016 och för balansposter den 30 juni 2016.
Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.

 

Koncernen

jan–jun 2017jan–jun 2016apr–jun 2017apr–jun 2016jul 2016­–
  jun 2017
jan–dec 2016
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)772,9836,6388,9454,61 620,41 684,1
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)125,1206,162,377,2266,8347,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1)16,224,616,017,016,520,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, %, 1)
16,217,616,017,016,517,2
Intäkter, Mkr856,1574,0424,7295,61 489,11 206,9
Rörelseresultat, Mkr135,3177,170,061,4235,8277,6
Resultat efter skatt, Mkr112,8168,257,955,0206,1261,5
Rörelsemarginal, %15,830,916,520,815,823,0
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 20,935,519,926,4
Soliditet, %63,470,059,5
Resultat per aktie för   utspädning, kr7,3210,873,763,5613,3616,91
Eget kapital per aktie, kr70,4664,0169,75

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 25617314576539456
– varav vård- och omsorgsbostäder, st545410854
Antal sålda bostäder, st, 3) 20616310154305262
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 3) 856761776
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, % 3)829487
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 3) 102
– varav upptagna i balansräkningen102

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57

 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl 07:30 (CEST).