Logotype

Extra bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693–8881, (”Besqab”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 16.00 på Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 (plan 5) i Danderyd. Inregistreringen öppnar klockan 15.30.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 mars 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande till Besqab senast torsdagen den 23 mars 2023. Anmälan kan göras per telefon 08-402 92 67 vardagar klockan 09.00–16.00 eller via länken till höger. Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner för detta. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 mars 2023 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Fullmakter

Aktieägare som företräds genom ombud ska till anmälan bifoga en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy­ för bolagsstämmor.


Anmälan

Du anmäler dig till Besqabs extra bolagsstämma 2023 hos Euroclear via länken nedan (endast fysiska personer).

Anmäl dig här