Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab återköper egna aktier

Regulatorisk information
Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 27 april 2020 beslutat att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman 2020. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitaments­program.

Styrelsen i Besqab AB (publ) (”Besqab”) har den 27 april 2020 beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, att återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 28 april 2020 till och med sista handelsdagen före årsstämman 2021. Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av LTI 2020 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

Återköpen genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpen kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 28 april 2020 till och med sista
    handelsdagen före årsstämman 2021.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
    kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Maximalt får 130 000 aktier återköpas, motsvarande 0,85 procent av bolagets utestående aktier.
  5. Aktier för maximalt 18 Mkr får återköpas.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger idag 136 496 egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 08:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se