Logotype

Kallelse till Årsstämma

Besqab AB kallar till Årsstämman den 22/5 kl 18. Kallelse, dagordning, vägbeskrivning samt fullmakt finns på sidan Finansiell information (http://www.besqab.se/om-besqab/nyheter/visa/kallelse-till-arsstamma/om-besqab/finansiell-information/).

KALLELSE

Aktieägarna i Besqab AB (publ), org nr 556693-8881, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013 kl 18.00.

Plats: Projektet Strandängarna, Strandallén, Tyresö (se bif karta).

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2013,

dels      anmäla sig senast torsdagen den 16 maj till Besqab antingen per post till adress

            Besqab, Box 1328, 183 13 Täby eller per telefon 08-630 16 00 eller e-mailinfo@besqab.se.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB, för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 16 maj 2013 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

På årsstämman ska förekomma ärenden enligt bifogade förslag till dagordning.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysning enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Täby 2013-04-23

Styrelsen

Ladda ner