Logotype

Besqab offentliggör prospekt

Styrelsen för Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den förestående ägarspridningen av Bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier samt det planerade upptagandet till handel av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har idag, den 27 maj 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Besqabs hemsida www.besqab.se  samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA.

Viktig information
Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Ladda ner