Logotype

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Besqab

Regulatorisk information
Valberedningen i Besqab föreslår att Besqabs styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter och att Christian Olin väljs in som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.

Christian Olin är född 1968 och är utbildad civilekonom vid Karlstad Universitet. Sedan 2018 är han CFO på Swegon Group AB och har dessförinnan innehaft ledande ekonomi- och finanspositioner på bolag inom Pentair-koncernen (nuvarande nVent) under åren 2000–2018. Christian är styrelseledamot i MS Group AB samt ett flertal bolag inom Swegon-koncernen.

Valberedningen består av utgörs av Olle Nordström (styrelsens och tillika valberedningens ordförande) representerande familjen Nordström inklusive bolag, Anders Wilson representerande Olle Engkvists stiftelse, samt Erik Gustafsson representerande familjen Douglas inklusive bolag.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2023, inklusive sitt motiverade yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83