Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport för andra kvartalet visar ökad omsättning, god lönsamhet och produktionsstart av projekt

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar ett kvartal med ökad omsättning, ytterligare produktionsstart av projekt och bra vinstmarginaler, i linje med de finansiella målsättningarna. Det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter har medfört att bolaget även under årets andra kvartal kunnat starta bostads­projekt, samtidigt som exponeringen mot den för tillfället svagare bostads­rätts­marknaden minskats.

Länk till den digitala presentationen 25 augusti kl 9.00
https://ir.financialhearings.com/aros-bostads­utveckling-q2-2023

Perioden januari–juni 2023

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 727 401 TSEK (317 802). Bruttoresultatet uppgick till 150 713 TSEK (89 884) och bruttomarginalen var 20,7 procent (28,3).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 90 013 TSEK (45 503) och rörelsemarginalen var 12,4 procent (14,3). Periodens resultat uppgick till 72 966 TSEK (44 073). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,52 SEK (1,16).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 68,6 procent respektive 78,6 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 902 669 TSEK jämfört med 1 910 034 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 771 840 TSEK respektive 2 430 271 TSEK per årsskiftet. Förändrad soliditet avser främst finan­siering av projekt Femöringen och Viggby Ängar.

>> Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 562 801 TSEK (14 700), rörelsemarginalen var 13,7 procent (neg). Periodens resultat uppgick till 63 095 TSEK (–20 333). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,32 SEK (–0,54).

>> Enligt IFRS uppgick soliditeten till 52,2 procent respektive 58,1 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 546 470 TSEK jämfört med 1 563 707 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 962 022 TSEK respektive 2 693 536 TSEK per årsskiftet.

>> Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 22 (989). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent.

>> Antal av bostads­rätts­köpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 256 (75). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 308 (38).

Perioden april–juni 2023

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 338 189 TSEK (168 112). Bruttoresultatet uppgick till 75 316 TSEK (49 609) och bruttomarginalen var 22,3 procent (29,5).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 41 179 TSEK (24 725) och rörelsemarginalen var 12,2 procent (14,7). Periodens resultat uppgick till 31 380 TSEK (23 824). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,66 SEK (0,63).

>> Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 66 560 TSEK (6 269). Rörelseresultatet uppgick till 5 525 TSEK (–9 619) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (neg). Periodens resultat uppgick till –3 852 TSEK (–10 519). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,08 SEK (–0,28).

>> Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12 (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet. >> Antal av bostads­rätts­köpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 68 (46). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 56 (9).

Väsentliga händelser under kvartalet

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Active Bygg AB avseende uppförande av 15 radhus i Huddinge kommun, vilket motsvarar en etapp av totalt tre etapper med bostads­hus inom projektet Tallbacken, Snättringe. Radhusen, som beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2024, uppförs med stommar och fasader i trä.

>> Aros Bostad har erhållit en markanvisning för cirka 80 lägenheter i flerbostads­hus, inom stadsdelen Farsta Strand i Stockholms kommun. De nya bostäderna kommer att bidra till utvecklingen av en trygg och attraktiv stadsmiljö i området.

>> Aros Bostad har färdigställt den tredje och sista etappen av bostads­projektet O2 Orminge i Nacka, vilket såldes som del av en hyresrättsaffär i juli 2021. Köpare är CBRE Investment Management.

>> Projekten Invernesshöjden brf 1, Ordonnansen V, Ektorpsbacken och Eds allé har färdigställts och lämnats över till respektive bostads­rätts­förening.

>> Aros Bostad har avyttrat Parkvillorna, ett mindre bostads­projekt i Salems kommun, till en köpeskilling som överstiger bokfört värde.

>> Aros Bostad har avyttrat och lämnat över fastigheten Täby Grossisten 1 till en extern köpare. Fastigheten, som var del av projektområdet för Aros Bostads­ utvecklings­projekt Viggby Ängar, har ej planerats för bostads­ändamål. Köpeskillingen översteg det bokförda värdet.

>> Aros Bostad har förvärvat fastigheten Blåslampan 1 i Sundbyberg från Skandia Fastigheter. Förvärvet omfattar byggrätter för cirka 180 nya bostads­rätts­lägenheter, vilket motsvarar den sista etappen med bostäder inom Fabriksparken. Tillträde är planerat till första kvartalet 2024 och produktionsstart senare under våren, förutsatt att bygglovet har vunnit laga kraft.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

>> Aros Bostad har tecknat markentreprenadavtal med NCC Sverige AB och startat produktionen av Invernesshöjdens tredje etapp, motsvarande 170 lägenheter. Den tredje etappen av Invernesshöjden är såld som ett hyresrättsprojekt och samtliga bostäder i projektet rapporteras därmed som sålda.

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av fyra flerbostads­hus med totalt 156 hyreslägenheter i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

>> Aros Bostad har tillträtt ytterligare ett projekt i byggrättsportföljen som förvärvades från ALM Equity i augusti 2022. Aros Bostad har tidigare tillträtt 23 av de 34 projektmöjligheter som förvärvades. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare ett projekt, Persikan, med en förväntad byggrätt om cirka 112 enheter på Södermalm i Stockholm.

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av ett flerbostads­hus med 170 lägenheter i Invernesshöjden. Samtliga lägenheter är sålda till en investerare som hyresrätter.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 juni 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00


 

Bilder

  • Magnus-Andersson-low.jpg