Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs delårsrapport för jan-mars 2024 visar en hög produktionsvolym och hög försäljningsgrad i pågående produktion

Regulatorisk information
Första kvartalet 2024 har dominerats av samgåendet efter det rekommenderade uppköpserbjudandet av Besqab AB publ (”Besqab”) (vid tidpunkten Aros Bostads­utveckling AB) till aktieägarna i Besqab Bostads­utveckling AB (vid tidpunkten Besqab AB). Det nya Besqab har en mycket stark byggrättsportfölj och bolaget får genom samgåendet en väsentligt högre produktionsvolym.

Integrationen av bolagen pågår under namnet Besqab, med den tydliga ambitionen att bilda en ledande bostads­utvecklare i Storstockholm och Uppsala. Vid kvartalets utgång var 2 268 bostäder under produktion och byggrättsportföljen uppgick till 7 871 enheter, fördelat på 75 framtida bostads­projekt i 24 kommuner i Storstockholmsregionen och Uppsala. Försäljningsgraden i pågående produktion uppgår till 86 procent.

 

Magnus Andersson, VD Besqab säger: 

”Efterfrågan på kvalitativa bostäder i Storstockholmsområdet förväntas öka igen i takt med ett minskat utbud av nyproducerade bostäder och ett stabiliserat ränteläge. Beredskapen för att produktionsstarta nya bostads­projekt i takt med att marknaden förbättras är god. Med en byggrättsportfölj bestående av nästan 8 000 framtida bostäder i attraktiva lägen är vår ambition är att kunna hålla en rullande produktionsvolym om 2 000 bostäder i pågående produktion.” 

 

Länk till digital presentation av delårsrapporten samt kapitalmarknadsdag för Besqab AB, torsdag 30 maj kl 9.00-11.00: https://ir.financialhearings.com/besqab-q1-cmd-2024

 

Perioden januari–mars 2024

» Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 461 Mkr (389). Bruttoresultatet uppgick till 63 Mkr (75) och bruttomarginalen var 13,6 procent (19,4).

 » Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 20 Mkr (49) och rörelsemarginalen var 4,4 procent (12,5). Periodens resultat uppgick till 9 Mkr (42). Resultat per aktie före och efter

utspädning uppgick till 0,15 kr (0,87).

 » Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten per balansdagen till 62,5 procent (71,2), eget kapital uppgick till 3 609 Mkr (1 935) och balansomslutningen uppgick till 5 771 Mkr (2 719).

» Enligt IFRS uppgick nettoomsättning till 389 Mkr (496), rörelsemarginalen var negativ (14,4). Periodens resultat uppgick till -55 Mkr (67). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,89 kr (1,40).

 » Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 38,2 procent (59,1), eget kapital uppgick till 3 236 Mkr (1 614) och balansomslutningen uppgick till 8 465 Mkr (2 732).

» Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 86 procent (91). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 38 (10).

» Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (188). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 245 (252).

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

» Den 31 januari offentliggjordes ett rekommenderat uppköpserbjudande av Besqab AB (vid tidpunkten Aros Bostads­utveckling AB) till aktieägarna i Besqab Bostads­utveckling AB (vid tidpunkten Besqab AB), med avsikten att slå samman bolagen för att tillsammans bilda en ny ledande bostads­utvecklare. Den 15 mars fullföljdes erbjudandet då den initiala anslutningsgraden motsvarade 96,6 procent av antalet aktier och röster, vilket översteg fullföljandevillkoret om minst

90 procent. Den slutliga anslutningsgraden uppgick efter en förlängd acceptperiod till 99,2 procent.

» Koncernledningen, bestående av medlemmar från båda bolagens ledningsgrupper, presenterades den 18 mars. Utöver VD Magnus Andersson och CFO Anna Jepson består koncernledningen av CIO Daniel Bergström, hållbarhetschef Hanna Bodbacka, chefsjurist Emmy Fredenklo, COO David Johansson, produktionschef David Lundgren, HR-chef Charlotte Roempke, chef försäljning och kunderbjudande Anna Slåtteby, affärsutvecklings­chef Andreas Wik samt chef IR och kommunikation Anna Åkerlund.

» Slutsålt i Ektorpsbacken, Nacka. Det Svanencertifierade projektet, som omfattar 52 lägenheter, färdigställdes under 2023. Produktionsstart av bostads­projektet Grönskan med 40 bostads­rättslägenheter i stadsdelen Gröndal. Inflyttning planeras till slutet av 2025.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

» Ny styrelse valdes vid extra bolagsstämma den 16 april. Nyval av Olle Nordström, Sara Mindus, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Alexander Alm-Pandeya till styrelseledamöter. Beslutades att Johan A. Gustavsson och Samir Taha kvarstår som styrelseledamöter samt att Per Rutegård kvarstår som ledamot och styrelseordförande.

» Namnändring av Aros Bostads­utveckling AB till Besqab AB gick igenom. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market med aktiernas nya kortnamn BESQAB respektive BESQAB PREF B angavs till den 24 april 2024.

» Den 15 maj lades varsel om uppsägningar för cirka 25 medarbetare, till följd av samgåendet och därmed övertalighet.

» Anna Jepson kommer att lämna rollen som CFO för Besqab för en ny tjänst utanför koncernen. Jepson kommer att fortsätta arbetet med den pågående bolagsintegrationen fram till november 2024. Besqab har inlett en rekryteringsprocess av en ny CFO.

 

Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 

Denna information är sådan information som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta press­meddelande.

 

Om Besqab
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.besqab.se

 ​​​​​​​

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e:
anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97
Certified adviser, e:
certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65