Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2017

PRESS­MEDDELANDE 2017-04-26

Onsdagen den 26 april 2017 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Solnavägen 100 B i Solna. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,50 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2017) för samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 28 april 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 4 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski och Andreas Philipson. Till ny ledamot valdes Sara Mindus. Som styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 370 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program 
Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments­program (LTI 2017) för samtliga medarbetare, vilka uppgår till drygt 100 personer. LTI 2017 fortlöper från 1 december 2017 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2020 (sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 100 Besqabaktier (sparaktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställd inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 27 april 2017 till 30 november 2017.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt en matchningsaktie per investerad aktie och, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda under en period från den 1 januari 2018 till den 31 december 2020, ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 95 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 120 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 070-491 50 57

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 april 2017  kl. 19.00.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.