Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

PRESS­MEDDELANDE 2018-05-18Besqab delårsrapport januari–mars 2018Stark finansiell ställning i avvaktande marknad

Regulatorisk information
”Bostads­marknaden i Stockholm och Uppsala var fortsatt avvaktande under årets inledande månader. Under det första kvartalet har vi inte produktionsstartat några bostäder men positiva myndighetsbeslut och bra marknadskontakt i säljstartade projekt borgar för produktionsstarter framgent. Vi är väl rustade med en stark balansräkning, bra byggrätter samt nöjda kunder och medarbetare. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostads­köp med bostäder som kunderna efterfrågar.”  – Anette Frumerie, VD

Januari–mars 2018

  •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 282,3 Mkr (384,0) och rörelseresultatet till 36,1 Mkr (62,8)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 324,4 Mkr (431,4) och rörelseresultatet till 50,5 Mkr (65,3)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 41,4 Mkr (54,9), motsvarande 2,69 kr per aktie (3,56)
  •  Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 334,6 Mkr (1 130,7) motsvarande 86,72 kr per aktie (73,35)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 493,8 Mkr (315,9)

Väsentliga händelser under första kvartalet

I februari utnämndes Besqabs bostads­projekt Seglarbyn i Gustavsberg till Årets bästa projekt i NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) om Sveriges nöjdaste bostads­kunder 2017.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 9 april 2018 tillträdde Magnus Ekström tjänsten som ny CFO och medlem av Besqabs koncernledning.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten.

Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–mars 2017 och för balansposter den 31 mars 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.

 

Koncernen

jan–mar 2018jan–mar 2017apr 2017– mar 2018jan–dec 2017
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)282,3384,01 825,61 927,2
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)36,162,8313,1339,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %, 1)12,816,417,217,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighets­försäljningar, %, 1)
12,816,412,713,5
Intäkter, Mkr324,4431,41 938,12 045,2
Rörelseresultat, Mkr50,565,3356,3371,0
Resultat efter skatt, Mkr41,454,9306,6320,1
Rörelsemarginal, %15,615,118,418,1
Räntabilitet på eget kapital, %,   2)12,619,924,927,0
Soliditet, %73,559,671,8
Resultat per aktie för   utspädning, kr2,693,5619,9220,78 
Eget kapital per aktie, kr86,7273,3583,97

 

Antal produktionsstartade   bostäder, st 0111339450
– varav vård- och omsorgsbostäder, st05454
Antal sålda bostäder, st, 3) 20105207292
Antal bostäder i pågående   produktion, st, 3) 732785732
Andel sålda och bokade bostäder   i pågående produktion, %, 3) 668266
Antal osålda bostäder i   avslutad produktion, st, 3) 2 110
– varav upptagna i balansräkningen2 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 5168239) eller webbsändning (http://media.fronto.com/cloud/besqab/180518/).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se