Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 28 oktober 2021 ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr på den svenska obligationsmarknaden under Bolagets befintliga obligationslån. Obligationslånet har ett rambelopp om 800 Mkr av vilket 800 Mkr nu är emitterat. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 5,25 procent och har slutförfall den 14 maj 2024.

Bolaget kommer att ansöka om att notera de ytterligare obligationerna på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna emitterades till ett pris om 101,75 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en kupong om STIBOR 3 månader plus 4,45 procent, och kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (https://investors.besqab.se/sv) webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan information som Besqab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 16.00.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.