Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–juni 2021

Regulatorisk information
Stark försäljning och ökad produktionstakt
”Det första halvåret 2021 präglades av en stark bostads­marknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Vi har säljstartat flera nya bostads­projekt och marknadsmottagandet har varit mycket gott med hög boknings- och försäljningstakt. Med en stark marknad som grund och med myndighetsbeslut på plats startade vi ytterligare två projekt under andra kvartalet och produktionsstarterna summerar därmed till 278 bostäder hittills i år. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete och tar successivt steg i riktning mot våra uppsatta mål, bland annat genom att emittera vårt första gröna obligationslån. Emissionslikviden adderar till vår redan starka kassa och stärker beredskapen i det löpande ackvisitionsarbetet.”  – Carola Lavén, VD                  
 

Januari–juni 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 1 174,0 Mkr (466,5) och rörelseresultatet till 76,5 Mkr (34,5)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 119,5 Mkr (32,5) och resultat per aktie uppgick till 7,76 kr (2,11)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 58,4 Mkr (–)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 697,9 Mkr (1 385,1) och eget kapital per aktie uppgick till 109,72 kr (89,94)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 556,1 Mkr (534,2)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 278 (129)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 209 (167)
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 405,8 Mkr (722,9) och rörelseresultatet till 21,5 Mkr (59,3). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 70,1 Mkr (50,7) motsvarande 4,69 kr per aktie (3,30).

April–juni 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 668,7 Mkr (257,1) och rörelseresultatet till 47,1 Mkr (11,3)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 59,0 Mkr (10,4) och resultat per aktie uppgick till 3,82 kr (0,68)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 17,8 Mkr (–)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 161 (129)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 121 (67)
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 144,4 Mkr (445,8) och rörelseresultatet till 3,3 Mkr (32,6). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 18,8 Mkr (32,7) motsvarande 1,31 kr per aktie (2,13).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april erhöll Besqabs vårdboende Juliahemmet i Uppsala sin Svanenmärkning efter att samtliga krav avseende byggnaden godkänts.
 • I maj emitterade Besqab seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr inom ett ramverk om 800 Mkr på den svenska obligationsmarknaden. Obligationen noterades den 14 juni på Nasdaq Stockholms reglerade lista för hållbara obligationer och första dag för handel var den 15 juni.
 • Under kvartalet har Besqab tillträtt flera större fastigheter såsom del av Legera i Hagastaden, Kv Vandenbergh i Mariehäll samt Norrberget i Vaxholm.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–jun 2021  jan–jun 2020 apr–jun 2021 apr–jun 2020 jul 2020– jun 2021 jan–dec 2020
Intäkter, Mkr 1 174,0 466,5 668,7 257,1 1 657,1 949,6
Rörelseresultat, Mkr 76,5 34,5 47,1 11,3 102,8 60,8
Resultat efter skatt, Mkr 119,5 32,5 59,0 10,4 343,8 256,8
Rörelsemarginal, % 6,5 7,4 7,0 4,4 6,2 6,4
Avkastning på eget kapital, %, 2) 14,4 4,7 14,4 4,7 22,3 17,1
Soliditet, % 45,9 64,0 45,9 64,0 45,9 66,2
Resultat per aktie före utspädning, kr 7,76 2,11 3,82 0,68 22,35 16,63
Eget kapital per aktie, kr 109,72 89,94 109,72 89,94 109,72 104,49

Försäljning och produktion

jan–jun 2021 jan–jun 2020 apr–jun 2021 apr–jun 2020 jul 2020– jun 2021 jan–dec 2020
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 278 129 161 129 712 563
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 312 945 1 312 945 1 312 1 194
Antal sålda bostäder, st, 4) 209 167 121 67 383 341
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 62 65 62 65 62 65
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 2 7 2 7 2 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1 1 1 1 1

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten. 
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter och hyresbostäder sålda till externa investerare.
5) Bostads­-/äganderätter.
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0) 8 566 184 30 (konferens-ID: 4034046#) eller online genom denna länk.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 9 juli 2021 klockan 08:00 (CEST).


 


 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.