Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande avseende obligationslån

Regulatorisk information

Den 27 januari 2023 skickades en kallelse till skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med förfall den 14 maj 2024 (”Obligationslånet”). Obligationsinnehavarna har godkänt förslaget som framgår av kallelsen om godkännande av frånsteg från villkoren för Obligationslånet avseende vissa finansiella nyckeltal. Godkännandet gäller från och med den 7 februari 2023. Det skriftliga förfarandet är därmed avslutat.

Den tidiga samtyckesavgiften kommer att utbetalas den 20 februari 2023 till de obligationsinnehavare som enligt villkoren i kallelsen till skriftlig förfarande kvalificerar till att erhålla densamma. Avstämningsdag för att berättigande till den tidiga samtyckesavgiften var som tidigare kommunicerat den 2 februari 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 klockan 12:00 (CET).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.