Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab kommer att påkalla villkorad förtida inlösen av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med ordinarie förfall den 14 maj 2024

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) har idag underrättat innehavarna av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med ordinarie förfall den 14 maj 2024 (”Obligationslånet”) om att Bolaget kommer att utnyttja rätten att påkalla förtida inlösen av Obligationslånet i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationslånet. Underrättelser om förtida inlösen (eng. redemption notice) har idag skickats till obligationsinnehavarna och biläggs även till det här press­meddelandet.

Den förtida inlösen är villkorad av att likviden har mottagits för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr i Bolaget som först offentliggjordes av Bolaget den 24 februari 2023 (”Villkoret”).

Förutsatt att Villkoret uppfylls (eller att inlösen på annat sätt bekräftas av Bolaget som ovillkorad), är inlösendagen planerad till den 24 maj 2023 och beloppet för inlösen tillsammans med obetald ränta upplupen fram till och med dagen för inlösen kommer att betalas till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen (beräknad till den 16 maj 2023) är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden. Villkorets uppfyllnad och bekräftelse av inlösendagen och avstämningsdagen (ingen av dem kommer att infalla tidigare än vad som framgår ovan) kommer att bekräftas till obligationsinnehavarna genom press­meddelande före avstämningsdagen.

Om Villkoret uppfylls kommer den förtida inlösen att vara ovillkorad och Obligationslånet kommer att inlösas till ett belopp om 101,3125 procent av det nominella beloppet för Obligationslånet.

I samband med inlösen kommer Obligationslånet att makuleras och avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 17:00 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.