Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs bokslutskommuniké 2022

Regulatorisk information
”Konsekvenserna av hög inflation, rekordhöga elpriser och höjda räntor har väsentligt påverkat bostads­marknaden och särskilt nyproduktionen. Mot bakgrund av det förändrade marknadsläget gör vi en avsättning i vår pågående produktion och en nedskrivning av våra exploateringsfastigheter för att ge mer rättvisande värden i förhållande till de nya marknadsförutsättningarna. Avsättningen och nedskrivningen påverkar inte kassaflödet och är proaktiva beslut som minskar riskprofilen i projektportföljen. Det är ett styrkebesked att ett flertal av våra ägare avser delta i en fullt garanterad företrädesemission där nettolikviden planeras användas till att lösa vår obligation. Det kommer att förändra och stärka vår kapitalstruktur vilket ger oss goda förutsättningar att ta vara på framtida affärsmöjligheter. Behovet av nya bostäder är stort på våra marknader och vi ska fortsätta bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag.”  – Carola Lavén, VD                  

           

Januari–december 2022

 • Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 2 238,0 Mkr (2 617,9) och rörelseresultatet till −631,7 Mkr (213,1). Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om totalt −665 Mkr.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (110,4).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −634,8 Mkr (292,6) och resultat per aktie till −40,34 kr (19,01).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 173,7 Mkr (1 872,1) och eget kapital per aktie till 76,44 kr (121,03).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 327,4 Mkr (594,8).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 373 (802) varav 0 (137) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 311 (552).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 2 166,6 Mkr (539,6) och rörelseresultatet till −238,6 Mkr (−14,6). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −317,1 Mkr (80,4) motsvarande −19,76 kr per aktie (5,09).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 (4,00 kr per aktie).

Oktober–december 2022

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 329,5 Mkr (1 040,3) och rörelse-resultatet till −705,9 Mkr (103,8). Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om totalt −665 Mkr.
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −708,3 Mkr (135,0) och resultat per aktie uppgick till −45,17 kr (8,80).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (41,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 25 (377).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 29 (258).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 659,5 Mkr (125,5) och rörelseresultatet till −354,0 Mkr (−17,5). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −416,8 Mkr (18,0) motsvarande −26,26 kr per aktie (0,84).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Besqab har gjort avsättningar i pågående projekt inom affärsområdet Projektutveckling Bostad om totalt cirka 335 Mkr.
 • Besqab har gjort en nedskrivning av värdet på bolagets exploateringsfastigheter med cirka 330 Mkr.
 • Effekten av beslutade avsättningar och nedskrivningar innebär att Besqab inte längre uppfyller vissa finansiella nyckeltal enligt villkoren för utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer om totalt 800 Mkr med förfall den 14 maj 2024.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 25 januari 2023 meddelade Besqab att bolaget har för avsikt att fatta beslut om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av godkännande från en efterföljande bolagsstämma.
 • Besqab har inlett ett skriftligt förfarande för att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke till avsteg från relevanta villkor för utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–dec 2022 jan–dec 2021 okt–dec 2022 okt–dec 2021
Intäkter, Mkr 2 238,0 2 617,9 329,5 1 040,3
Rörelseresultat, Mkr −631,7 213,1 −705,9 103,8
Resultat efter skatt, Mkr −634,8 292,6 −708,3 135,1
Rörelsemarginal, % neg 8,1 neg 10,0
Avkastning på eget kapital, %, 2) neg 16,8 neg 31,0
Soliditet, % 30,1 40,1 30,1 40,1
Resultat per aktie före utspädning, kr −40,34 19,01 −45,17 8,80
Eget kapital per aktie, kr 76,44 121,03 76,44 121,03

Försäljning och produktion

jan–dec 2022 jan–dec 2021 okt–dec 2022 okt–dec 2021
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 373 802 25 377
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 638 1 786 1 638 1 786
Antal sålda bostäder, st, 4) 311 552 29 258
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 61 70 61 70
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 3 0 3 0
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter.
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7300906&linkSecurityString=8c813d18c

Konferensen kan också följas online genom följande länk: https://fronto.vancastvideo.com/event/8vnARj5m/3576/?lang=2975 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 1 februari 2023 klockan 13:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.