Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport januari – september 2019 redovisar kraftig ökning av antalet sålda bostäder samt Första AP-fonden som ny storägare

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) redovisar i dagens delårsrapport för perioden januari – september 2019 en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år. Vidare har Aros Bostad ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads­ byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser en god försäljningstakt i de projekt som produktionsstartats och som har en kortare tid kvar till inflyttning. Totalt är 74 procent av bostäderna i pågående produktion sålda eller bokade. Vår förmåga att produktionsstarta bostads­projekt med eget kapital utgör därmed en stor styrka och konkurrensfördel. Under kvartalet har Aros Bostad även nått en milstolpe i utvecklingen, då vi har påbörjat vinstavräkningen av vårt första egna projekt Link Järva Krog i Solna om totalt 94 lägenheter.”

Aros Bostad har idag 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – september 2019 (motsvarande period 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 121 931 TSEK (28 128).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 14 143 TSEK (6 107).
 • Resultat före skatt uppgick till 3 892 TSEK (1 819).
 • Rörelsemarginalen var 5,3 procent (13,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,07).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 113 (61), 
  antal bokade bostäder uppgick till 26 (14).
 • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (24), 
  varav 5 (2) är under produktion.
 • Totalt är 74 procent (76) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden

Aros Bostad har ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads­ byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv. Samtidigt förstärks ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Aros Bostad har slutfört riktad nyemission till Första AP-fonden och erhållit en likvid om 150 miljoner kronor för emitterade aktier.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 klockan 07:30 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm. 

Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00
 

Ladda ner