Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad, en ny styrelseledamot invald

Regulatorisk information
Årsstämman 2019 i Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 14 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande vinstmedel om 434 127 199 kronor skulle disponeras enligt följande

Det beslutades att utdelning på preferensaktier intill årsstämman 2019, ska lämnas kvartalsvis, med 2,125 kronor per preferensaktie, högst 8,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 2,12 kronor och varannan gång till 2,13 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens förslag, den 30 augusti 2019 (2,13 kronor), 29 november 2019 (2,12 kronor), den 28 februari 2020 (2,13 kronor) och den 1 juni 2020 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 september 2019, den 4 december 2019, den 4 mars 2020 och den 4 juni 2020.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt nedan ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att de 459 182 preferensaktier, som emitterades enligt styrelsens beslut den 3 juni 2019 med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 25 september 2018, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutades slutligen att ingen utdelning ska lämnas för stamaktier och att återstående medel efter utdelning på preferensaktier föreslås balanseras i ny räkning.

Utdelning till innehavare av befintliga preferensaktier uppgår till högst 37 734 313,50 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer en utdelning för tillkommande preferensaktier om maximalt 4 163 733,50 kronor att kunna delas ut. För de preferensaktier som emitterades den 3 juni 2019 kommer en utdelning preferensaktier om maximalt 3 903 047 kronor kunna delas ut. Den sammanlagda utdelningen enligt ovan som årsstämman beslutade om uppgår därmed till högst 45 801 094 kronor baserat på 4 439 331 utestående preferensaktier och högst 949 033 tillkommande preferensaktier, totalt högst 5 388 364 preferensaktier.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Vid årsstämman föreslog aktieägare som representerade ca 85 procent av antalet aktier och röster i Bolaget att ytterligare en styrelseledamot, Jörgen Lundgren, skulle väljas in i styrelsen. Årsstämman beslutade i enlighet med det reviderade förslaget varvid beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska lämnas oförändrat och utgå med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande; och
  • 40 000 kronor envar ledamot av revisionsutskottet och 60 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Samir Taha, Per Rutegård, Göran Cöster och Ylva Lageson. Jörgen Lundgren valdes till ny ledamot. Johan Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young omvaldes till revisor för Bolaget. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer vara ny huvudansvarig revisor.

Mer information om den nyvalda ledamoten Jörgen Lundgren
Utbildning och bakgrund: Jörgen Lundgren har en kandidatexamen i Business Adminstration & Law and Leadership från Mittuniversitetet. Vidare har Jörgen studerat Real Estate Appraisal & Analysis på Kungliga Tekniska Högskolan. VD och partner på Polskenet Invest AB 2017, regions-VD på Castellum AB 2016-2017 och VD samt vice VD på Fastighets­ AB Norrporten 2007-2016. Regionchef på Nordea/Danske Bank 2001-2007.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Solnaberg Property AB (publ). Styrelseledamot och ordförande i Hedern Fastigheter Holding AB. Styrelseledamot samt vice ordförande i Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, Mäklarhuset Real Estate Sweden Holding AB, Mäklarhuset Invest Sweden AB, Linlun AB, Getberget Utveckling AB och JorPet AB.

Födelseår: 1967

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission emission av stamaktier eller preferensaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019, 14:00 CEST.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner