Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad

Regulatorisk information
Extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 18 september 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om nyemission av stamaktier och val av ny styrelseledamot
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 4 397 538 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen för stamaktierna ska vara 34,11 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är baserad på Bolagets uppskattade marknadsvärde samt efter överenskommelse med Första AP-fonden som kommer teckna samtliga aktier och har fastställts efter förhandlingar med tecknaren. Aros Bostad kommer genom nyemissionen erhålla cirka 150 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till Första AP-fonden som av styrelsen bedöms som en strategisk och viktig institutionell investerare i Aros Bostad. Vidare bedöms marknadsförutsättningarna vara goda för en fortsatt expansion av Bolagets verksamhet.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 87 951 kronor, från cirka 655 073 till 743 024 kronor, genom nyemissionen av 4 397 538 stamaktier. Antalet stamaktier ökar genom nyemissionen från 27 855 150 till 32 252 688 och det totala antalet aktier ökar från 32 753 662 till 37 151 200. Nyemissionen medför en utspädning för stamaktieägarna i Bolaget om 13,6 procent i förhållande till antalet stamaktier i Bolaget efter nyemissionen. Första AP-fonden kommer efter Nyemissionen och Förvärvet att äga 19,8 procent av antalet stamaktier och motsvarande 19,5 procent av antalet röster i Aros Bostad.

Extra bolagsstämman beslutade även att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det beslutades även att den nyvalda ledamoten, Johan Temse, ska erhålla samma arvode som övriga ledamöter i Bolaget i enlighet med årsstämmans beslut, varvid ersättning ska utgå med 200 000 kronor.

Samtliga övriga ledamöter Göran Cöster, Johan A. Gustavsson (ordförande), Jörgen Lundgren, Per Rutegård, Samir Taha och Ylva Lageson kvarstår.

Nyemissionen och teckning av aktier samt val av Johan Temse som ny styrelseledamot är villkorat av att Första AP-fonden genomgår och godkänns vid ägarprövning hos Finansinspektionen då Aros Bostad är en förvaltare av alternativa investeringsfonder under Finansinspektionens tillsyn, eftersom nyemissionen och förvärvet av stamaktier från huvudägarna som offentliggjordes den 2 september 2019 medför en väsentlig ändring av Bolagets ägarkrets. Ytterligare information om slutförandet av nyemissionen kommer offentliggöras i samband med genomförd ägarprövning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till förslagen som hålls tillgängliga hos Bolaget och kallelsen samt tidigare press­meddelande som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner