Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2019 visar en stark finansiell ställning, flera nya projektstarter och kraftigt ökad försäljning

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper bokslutskommuniké för 2019, vilken visar ökad nettoomsättning och förbättrat resultat, samt en kraftig ökning av antalet sålda bostäder jämfört med föregående år. Fyra nya bostads­projekt, i olika kommuner inom Storstockholm, har produktionsstartats under året. Bolaget har genomfört en riktad nyemission till Första AP-fonden i syfte att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads­ byggrättsportfölj samt för att stärka ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Bostads­marknaden i Stockholmsregionen har genomgått en stor omställning under de senaste åren. Antalet produktionsstartade bostäder har fallit dramatiskt, konkurrenter har slagits ut och försäljningsmodellen har förändrats. Det är därför väldigt glädjande att Aros Bostad har kunnat öka antalet bostäder i pågående produktion och samtidigt förbättrat försäljningen markant under 2019. Att kunna starta bostads­projekt med eget kapital är en stor konkurrensfördel i rådande marknadsklimat.”

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 207 818 TSEK (34 049)
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 21 613 TSEK (10 577)
 • Totala rörelseintäkter, bestående av koncernens samtliga intäkter inklusive resultat från andelar i intresseföretag, uppgick till 232 222 TSEK (46 781).
 • Resultat före skatt uppgick till 19 381 TSEK (–1 024)
 • Rörelsemarginalen var 10,8 procent (6,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (–0,02)
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 136 (74)
 • Antal bokade bostäder uppgick till 25 (48).
 • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 22 (24), varav 6 (2) är under produktion.
 • Totalt är 70 procent (80) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden

 • Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad gällande nybyggnationsprojektetNockebyn i Bromma, samt tecknat entreprenadavtal för projektet.
 • Aros Bostad har under perioden produktionsstartat fyra bostads­projekt: första etappen av projekt O2 Orminge i Nacka, Nockebyn i Bromma, Link Järva Krog i Solna samt första etappen av projekt Invernesshöjden i Danderyd.
 • Försäljning av bostäderna i den andra och avslutande etappen i projekt Link Järva Krog är påbörjad. 
 • För att öka kundens trygghet i köpet av en nyproducerad bostads­rätt har Aros Bostad infört en säkerhet i förhandsavtalen, vilken ger kunden rätt att häva avtalet vid försening. De nya avtalen kommer i ett första steg att tillämpas i projektet Link Järva Krog.
 • Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – kvalitet”.
 • Aros Bostad har genomfört en nyemission av preferensaktier motsvarande cirka 45 miljoner kronor.
 • Aros Bostad har ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden samt slutfört riktad nyemission till Första AP-fonden och erhållit en likvid om 150 miljoner kronor för emitterade aktier.
 • Aros Bostad har valt att inte fullfölja förvärven av projekten Blåklinten och Rödklövern i Västra Roslags-Näsby i Täby kommun samt nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Detta till följd av förändrade förutsättningar i respektive detaljplan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostads­lägenheter inom den femte stadsutvecklings­etappen på Årstafältet.
 • Aros Bostad har sålt samtliga lägenheter i bostads­projektet Tegeludden 16 på Gärdet i Stockholm. Projektet, som närmar sig färdigställande, är Aros Bostads­ tredje bostads­projekt inom samma geografiska närområde.
 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal för uppförande av 120 bostäder i projektet Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 07:30 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

 • Inverness till pressmdl.jpg