Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ Delårsrapport januari - juni 2020 redovisar flera produktionsstarter, förvärv av nya byggrätter och stark försäljning

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper under fredagen delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Rapporten visar på fortsatt tillväxt genom produktionsstart av tre bostads­projekt, förvärv av nya byggrätter och en väsentlig försäljningsökning.

Under våren kommunicerades produktionsstarten av 116 lägenheter i Ordonnansen på Gärdet, följt av 69 radhus i Skarpäng och andra etappen om 105 lägenheter i det prisade projektet O2 Orminge. De två senare projekten är ytterligare ett steg i Aros Bostads­ satsning på kostnadseffektiva och hållbara bostäder i trä. Totalt var 579 lägenheter i pågående produktion vid kvartalets slut, fördelade på kommunerna Stockholms stad, Nacka, Täby, Danderyd och Solna.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Trots den pågående Coronapandemin lägger vi ytterligare ett kvartal med tillväxt bakom oss. 
I slutet av andra kvartalet noterade vi en positiv prisutveckling och sensommaren, som normalt sett har en relativt låg aktivitet, präglades av hög efterfrågan och ytterligare stigande priser. Under sommaren har vi också fyllt på byggrättsportföljen med fina bostads­projekt vid vattnet i Solna och centralt i Sundbyberg.

De två projekt som har färdigställts under året, Tegeludden 16 på Gärdet och K57 Rosendal i Uppsala, är båda slutsålda. Aros Bostad har sett en väsentlig försäljningsökning jämfört med samma period förra året, även om procentandelen sålda bostäder i produktion sjunkit till följd av flera produktionsstartade projekt.

Perioden januari – juni 2020 (motsvarande period 2019)

 • Aros Bostad har ändrat redovisningsprincip avseende bostads­rätts­föreningar. Nya redovisningsprincipen tillämpas från 1 januari 2020 och hänförliga poster från tidigare perioder har räknats om. Segmentsredovisningen speglar tidigare tillämpad redovisning med successiv vinstavräkning.
 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 22 302 TSEK (17 355) och resultat från andelar i intresseföretag till 19 183 TSEK (7 452). Totala rörelseintäkter uppgick till 42 959 TSEK (26 477).
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 12 555 TSEK (728) och rörelsemarginalen var 56,3 procent (4,2). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 11 402 TSEK (–1 312).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 65 (69), antal bokade bostäder uppgick till 59 (20).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 23 (25), varav 7 (5) är under produktion. Två projekt har färdigställts.
 • Totalt är 40 procent (66) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 5 953 TSEK (40 620) och periodens resultat före skatt till –31 403 TSEK (12 828). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (85,7) och resultat per aktie uppgick till –0,97 SEK (0,46).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Aros Bostad har produktionsstartat projekt Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.
 • Aros Bostad har säljstartat den andra etappen med 105 lägenheter i projekt O2 Orminge Nacka.
 • Aros Bostad har färdigställt projekt Tegeludden 16 på Gärdet i Stockholm i samband med godkänd slutbesiktning.
 • Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av fastigheter inom bostads­kvarteret Fabriksparken i centrala Sundbyberg, med avsikt att utveckla cirka 180 nya bostäder uppdelade på två bostads­rätts­föreningar.
 • Aros Bostad tog emot Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostads­projektet O2 Orminge.
 • Aros Bostad har produktionsstartat den andra etappen om 105 nya lägenheter i projekt O2 Orminge i Nacka.
 • Aros Bostad har sålt samtliga lägenheter i bostads­projektet K57 Rosendal i Uppsala.
 • Aros Bostad har produktionsstartat 69 nya radhus i projekt Milstena Skarpäng i Täby.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Aros Bostad har rekryterat personer inom projektutveckling, eftermarknad och transaktion. Fredrik Hjortzén tar plats i ledningsgruppen som ansvarig för bolagets projektutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektiva och industriellt tillverkade bostäder.
 • Aros Bostad har förvärvat cirka 500 byggrätter i området Pampas - Ekelund i Solna av HSB Bostad. Affären innebär att HSB Bostad och Aros Bostad ska utveckla den helt nya stadsdelen tillsammans, via ett gemensamt exploateringsbolag.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 07:00 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 750 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00