Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad

Regulatorisk information
Årsstämman 2020 i Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 15 juni 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande vinstmedel om 564 084 299 kronor skulle disponeras enligt följande:

Det beslutades att utdelning på preferensaktier intill årsstämman 2020, ska lämnas kvartalsvis, med 2,125 kronor per preferensaktie, högst 8,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 2,13 kronor och varannan gång till 2,12 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens förslag, den 1 september 2020 (2,13 kronor), den 1 december 2020 (2,12 kronor), den 1 mars 2021 (2,13 kronor) och den 1 juni 2021 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 september 2020, den 4 december 2020, den 4 mars 2021 och den 4 juni 2021.

Beslutades slutligen att ingen utdelning ska lämnas för stamaktier och att återstående medel efter utdelning på preferensaktier föreslås balanseras i ny räkning.

Utdelning till innehavare av befintliga preferensaktier uppgår till högst 41 637 352 kronor baserat på 4 898 512 utestående preferensaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Cöster, Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Ylva Lageson, Johan Temse och Jörgen Lundgren. Vidare beslutades att omvälja Johan A. Gustavsson till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska lämnas oförändrat från föregående år och utgå med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande; och
  • 40 000 kronor envar ledamot av revisionsutskottet och 60 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med förslag som framlagts av aktieägare som företräder cirka 90 procent av samtliga röster i Bolaget.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitaments­program 2020/2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 520 117 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 403 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Bolaget avser att finansiera 25 procent av optionspremien vilket baserat på en preliminär värdering av optionen leder till en kostnad om cirka 678 000 kronor (inkluderar sociala avgifter och skatt).

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 1 augusti 2023. Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska vara 40,38 kronor.

Den maximala utspädningseffekten av incitaments­program 2020/2023 uppgår till högst cirka 1,38 procent av det totala antalet aktier och 1,56 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 klockan 13:00 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 200 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har åtta projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Ladda ner