Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämman i Aros Bostad

Regulatorisk information
Idag den 23 november 2020 hölls extra bolagsstämma Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag. Den huvudsakliga ändringen består i att en ny preferensaktieserie av serie B införs. Befintliga preferensaktier i Bolaget blir därmed preferensaktier av serie A. För närmare information om beslutet hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget på Bolagets hemsida.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier av serie A

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett inlösenerbjudande till samtliga preferensaktieägare av serie A (befintlig preferensaktie efter registrering av ovanstående bolagsordningsändring) i Bolaget om inlösen av preferensaktier av serie A med återbetalning genom inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade nya preferensaktier av serie B genom kvittning av inlösenfordran. Bolagets aktiekapital kan härmed minskas med högst 97 970,24 kronor till totalt lägst 645 053,76 kronor genom indragning av högst 4 898 512 preferensaktier av serie A.

Riktade nyemissioner av preferensaktier av serie B

Vidare beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om:

  • dels nyemission av högst 4 996 479 preferensaktier av serie B. Rätten att teckna preferensaktier av serie B ska tillkomma de innehavare av preferensaktier av serie A som accepterat inlösenerbjudandet. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 99 929,58 kronor;
  • dels nyemission av högst 1 042 349 preferensaktier av serie B. Rätten att teckna preferensaktier av serie B ska tillkomma de på förhand vidtalade investerare som anmält sig för teckning i emissionen samt de investerare som lämnat garantier motsvarande nyemissionens fulla belopp. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 20 846,98 kronor.

Antalet aktier som högst kan ges ut enligt ovan uppgår till 6 038 828 aktier. Antalet preferensaktier av serie B som utfallet av inlösenerbjudandet och nyemissionerna slutligen fastställs till kommer dock att uppgå till totalt 5 551 631 preferensaktier av serie B, eftersom de båda nyemissionernas högsta antal aktier baseras på det teoretiska högsta antalet aktier som kan komma att ges ut om ingen annan än dem som lämnat teckningsåtaganden i inlösenerbjudandet tecknar aktier i erbjudandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier av serie B

Slutligen beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande ett värde om högst 40 miljoner kronor, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och styrelsens fullständiga förslag samt Bolagets informationsbroschyr som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2020 vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta press­meddelande.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 300 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, magnus.andersson@arosbostad.se, +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, ken.wendelin@arosbostad.se, +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, anna.akerlund@arosbostad.se, +46 70 778 28 97
Certified Adviser, certifiedadviser@penser.se, +46 8 463 83 00


 

Ladda ner