Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad avyttrar hyresrättsportfölj för cirka 3,6 miljarder kronor i årets största fastighets­affär

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) har avyttrat fyra bostads­projekt i Storstockholm för hyresrättsändamål. Köpare är Patrizia, som är en global kapitalförvaltare inom fastigheter, och köpeskillingen uppgår till cirka 3,6 miljarder kronor. Försäljningen innebär att Aros Bostad säkrar intäkterna för projekten, att kassaflöden kan tidigareläggas och att nya projektstarter kan optimeras över tid. Affären medför även att samtliga projekt inom Aros Bostads­ fonder är i det närmaste slutsålda eller avyttrade, i enlighet med strategin att utveckla bostads­projekt helt i egen regi framöver. 

Affären omfattar totalt 878 bostäder i Danderyd, Solna, Täby och Huddinge, motsvarande cirka 47 700 kvm (BOA samt LOA). Ursprungligen innehöll portföljen fem projekt, men Aros Bostad valde att exkludera ett projekt då intresset för bostads­rätterna varit stort. Inget av de fyra projekt som ingår i den avyttrade portföljen är säljstartat. Aros Bostad kommer att utveckla samt uppföra samtliga bostäder och tillträde sker vid färdigställande av respektive bostads­projekt. Köparen är ansvarig för uthyrning av lägenheterna.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi är väldigt nöjda över utfallet av affären som är ett bra exempel på flexibiliteten i vår affärsmodell och hur vi skapar aktieägarvärden till låg risk. Detta är inte bara årets största fastighets­affär hittills, det är också en väldigt bra timing för oss att skifta en del av vår projektportfölj från bostads­rätter till hyresrätter. Genom att avyttra dessa projekt som hyresrätter säkrar vi en försäljningsgrad om minst 80 % vid årets slut, för samtliga projekt som är pågående eller planerade för produktionsstart under 2022, till prisnivåer motsvarande senaste årets bostads­rättspriser. Vi är övertygade om att Patrizia, som är en välrenommerad aktör med högt hållbarhetsfokus, kommer att förvalta bostäderna väl och säkerställa att de levererar ur ett hållbarhetsperspektiv.”

Tango, Skierfe och Kane har agerat säljarens rådgivare i försäljningsprocessen.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare
 


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 14:04 CET.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver, per den
31 mars 2022, 34 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations-/IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00