Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad genomför förvärvet av drygt 1 500 byggrätter från ALM Equity och blir en av Storstockholms största bostads­utvecklare

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) har tecknat bindande avtal rörande förvärv av 1 505 byggrätter från ALM Equity, i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats i maj 2022. Aros Bostads­ projektportfölj uppgår efter förvärvet till 6 541 byggrätter med 14 projekt i pågående produktion och bolaget blir därmed en av de största bostads­utvecklarna i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till 1 465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad.

Byggrättsportföljen som förvärvas från ALM Equity motsvarar 34 projektmöjligheter om totalt cirka 180 000 kvadratmeter BTA i olika skeden, vilka kompletterar Aros Bostads­ befintliga byggrättsportfölj avseende geografi och produkt. Förvärvet innebär att sju nya marknader adderas till Aros Bostads­ byggrättsportfölj, vilken efter köpet omfattar 19 kommuner i Storstockholm. Av de tillkommande byggrätterna är 119 bostäder under pågående produktion, fördelat på fem utvecklings­projekt. 35 procent av byggrätterna har lagakraftvunnen detaljplan och bedömningen är att det finns möjlighet att starta produktion om ytterligare cirka 300 bostäder under det kommande året.

Köpeskillingen för byggrättsportföljen uppgår till 1 465 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 35 procent av det utökade bolaget. Betalning sker i två steg, genom apportemission av 9 942 470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie motsvarande cirka 17 procent av aktiekapitalet och apportemission av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt 5 126 923 konvertibler som ska växlas till stamaktier under 2023 i samband med beräknat tillträde. Därefter erläggs köpeskilling med 5 126 924 konvertibler som ska växlas till aktier under 2024 för ett fåtal av projekten i samband med tillträde vartefter förutsättningar för att överlåta dessa har uppfyllts. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie. I syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads­ aktie har ALM Equity förbundit sig att verka för en ägarspridning genom utdelning till sina aktieägare vilket påbörjas vid tillträde.

I samband med affären övergår ett tiotal medarbetare, som arbetat med de aktuella projekten hos ALM Equity, till Aros Bostad. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd, stämmobeslut i Aros Bostad och godkännande av finansiärer. Tillträde är planerat till slutet av tredje kvartalet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Förvärvet är helt i linje med affärsplanens mål om en bredare geografi och fler småhusbyggrätter, vilket är en produkt med fortsatt stark efterfrågan och kortare genomförandetid jämfört med flerbostads­hus. Aros Bostad har genomfört en kraftig expansion under de senaste åren och ambitionen är att fortsätta vår tillväxtresa med bibehållet starkt resultat, nu utifrån positionen som en av Storstockholms största bostads­utvecklare. Vi ser fram emot att få välkomna både nya kompetenta medarbetare och en ny kunnig storägare till vår verksamhet.”

Joakim Alm, VD ALM Equity:
“Överenskommelsen med Aros Bostad skapar ytterligare ett noterat innehav i ALM Equitys bolagsbyggande. Aros Bostad har historiskt varit framgångsrika och kompletterat med byggrättsportföljen som tillförs och med ALM Equity som aktiv ägare så är förutsättningarna goda för fortsatt värdetillväxt. Vi ser fram emot att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som bidrar till att utveckla och växa Aros Bostad ytterligare.”

Born Advokater och Catella har agerat rådgivare i affären.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-15 08:03 CET.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver, per den
31 mars 2022, 34 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations-/IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Magnus-Andersson-low.jpg