Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Initiativet Bygg i Tid vill korta ledtiderna för ett ökat byggande

Den 1 juni lanserades Initiativet Bygg i Tid med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostads­byggande. Bakom initiativet står JM, K-Fastigheter, Riksbyggen, Skanska och Aros Bostad.

Utgångspunkten för Initiativet Bygg i Tids samverkan är en rapport som Evidensgruppen tagit fram på uppdrag av bolagen bakom initiativet. Rapporten slår fast att sedan år 2015 har den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt ökat från 45 månader till 57, en ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt 12 månader på fem år.

Evidens-rapporten visar att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler hamnar utanför bostads­marknaden och att de bostäder som väl finns blir onödigt dyra.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Boverket har uppskattat att det behövs 60 000 nya bostäder årligen fram till år 2030. För oss bostads­utvecklare är långdragna handläggningstider avseende planprocesser och erforderliga tillstånd en av de absolut största operationella riskerna. På sikt innebär det även omfattande negativa sociala konsekvenser för samhället. Vi har under många år fört en dialog med de kommuner där vi är verksamma, men vi ser att dialogen behöver utvidgas till att omfatta alla marknadens parter och vill därför vara del av att driva utvecklingen tillsammans med Initiativet Bygg i Tid.

Initiativet Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressentdialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder.

Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklings­chef JM:
”Det är en olycklig utveckling för både bostads­rätts­- och hyresmarknaden. Som bostads­utvecklare upplever vi en tilltagande oförutsägbarhet i ett allt trögare system. Denna utveckling påverkar en lång rad områden, som arbetsmarknad, segregation, företagande och möjlighet att studera. Problemet angår redan alla även om det inte omedelbart märks. Vi upplever att många kommuner, som också vill framåt, delar den här bilden. Nu vill vi finna nya lösningar med alla de som berörs.”

JM, K-Fastigheter, Riksbyggen, Skanska och Aros Bostad har gått samman för att med gemensamma krafter få en mer initierad och konstruktiv samhällsdebatt om var problemen ligger och hur de kan åtgärdas.

Hela rapporten från Evidensgruppen finns att läsa på www.initiativetbyggitid.se

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver, per den 31 mars 2022, 34 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: 073-410 12 43
Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i tid, telefon: 08-782 87 85, 073-432 67 78