Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB

Regulatorisk information
Vid extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) den 23 september 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades huvudsakligen nedan angivna beslut. Besluten som fattades var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i den kallelse som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser avseende erläggande av köpeskilling, enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med ett dotterbolag till ALM Equity (”ALM”). Mer information om förvärvet framgår av det press­meddelande som offentliggjordes av Bolaget den 15 augusti 2022.

Genom bemyndigandet får styrelsen, inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier, preferensaktier och/eller konvertibler i Bolaget. Emission får enbart ske till ALM eller annat bolag inom dess koncern.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Joakim Alm till ordinarie styrelseledamot.

För mer detaljerad information avseende besluten hänvisas till kallelse samt till fullständigt förslag, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Om Aros Bostad

Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 30 juni 2022, 33 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD: magnus.andersson@arosbostad.se, +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD: ken.wendelin@arosbostad.se, +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations-/IR-chef: anna.akerlund@arosbostad.se, +46 70 778 28 97