Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling u.n.ä.t. Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
Extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB u.n.ä.t Besqab AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 16 april 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter samt arvodering till de nya ledamöterna

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till de nyvalda styrelseledamöterna och ledamöter av inrättade utskott ska utgå med följande belopp, fördelat på antalet månader som kvarstår för tiden från extra bolagsstämman till och med nästa årsstämma:
 

  • 350 000 kronor (300 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 600 000 kronor (500 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
  • 70 000 kronor (70 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 90 000 kronor (90 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av utskottet, och
  • 30 000 kronor (30 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av utskottet.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Olle Nordström, Sara Mindus, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Alexander Alm-Pandeya till styrelseledamöter. Det noteras att Johan A. Gustafson, Samir Taha och Per Rutegård kvarstår som styrelseledamöter och att Per Rutegård kvarstår som styrelseordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning genom att Bolagets företagsnamn ändras från Aros Bostads­utveckling AB till Besqab AB (publ).

Ovan beslut vid extra bolagsstämman förutsätter att extra bolagsstämman den 17 april 2024 i Besqab AB (publ) beslutar om styrelseval och ändring av bolagsordningen i enlighet med de förslag som upptagits i kallelsen till den extra bolagsstämman i Besqab AB (publ).

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Information om Erbjudandet finns på: www.besqab2024.se

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ), certifiedadvisor@carnegie.se. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad

Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm och Uppsala. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se.

Om Besqab

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.